Publicēts: 23.10.2023. Aktualizēts: 11.04.2024.

Emitentu darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros emitentam ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Iesniedzamā informācija Pamatojums Iesniegšanas termiņš Iesniegšanas vieta
Informācija par savu izcelsmes dalībvalsts izvēli  FITL 3.1 (71) Nekavējoties Latvijas Banka
Informācija par iekšējās informācijas publicēšanas atlikšanu

MAR 17. (4) (5)

Skaidrojums

Nekāvējoties pēc informācijas publicēšanas ORICGS, Latvijas Banka
Informācija par akcionāru sapulces lēmumu izslēgt akcijas no regulētā tirgus AAL 41. (3) 10 darba dienu laikā ORICGS, Latvijas Banka
FITL - Finanšu instrumentu tirgus likums
MAR - Market abuse regulation
AAL - Akciju atpirkšanas likums
ORICGS - Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēma
Nr. Informācija  Pamatojums Publicēšanas vieta Iesniegšanas termiņš
1 Publiskā piedāvājuma izteikšana FITL C sadaļa Iesniegšana Latvijas Bankai, ORICGS Pirms attiecīgās darbības veikšanas
2 Izcelsmes dalībvalsts veidlapa FITL 3.1 p. (71) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Nekavējoties, kad emitents ir izvēlējies
3 Gada pārskats FITL 56. p. (5) Emitenta mājas lapa, plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad par pārskatu sniegts zvērināta revidenta ziņojums.
5 Paziņojums par korportatīvo pārvaldību FITL 56.2 p, Korporatīvās pārvaldības kodekss (ieteicams) Emitenta mājas lapa, ORICGS Kopā ar Gada pārskatu
6 Nefinanšu paziņojums FITL 56.3 un 56.4 p. Emitenta mājas lapa, ORICGS Kopā ar Gada pārskatu
7 Starpperioda pārskats FITL 57. p. (1), (2) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.
8 Finanšu informācija (3 un 9 mēn.) FITL 57.2 p. (1), (2) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā perioda beigām.
9 Paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm FITL 57.3 p. (1), (2) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra finanšu gada beigām
10 Netipiska apjoma darījuma ar saistīto pusi  FITL 59.1 p. (10) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Pirms darījuma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā dienā, kad saistīto pušu darījumam ir dota piekrišana Komerclikumā noteiktajā kārtībā 
11 Nozīmīga apjoma darījuma ar saistīto pusi  FITL 59.1 p. (10) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Nekavējoties pēc darījuma noslēgšanas
12 Atalgojuma politika FITL 59.3 p. (4) Emitenta mājas lapa Nekavējoties pēc apstiprināšanas kacionāru sapulcē + pastāvīgi
13 Atalgojuma ziņojums FITL 59.4 p. (6) Emitenta mājas lapa Nekavējoties pēc akcionāru sapulces
14 Akcionāru līdzdalības paziņojums FITL 61.3 p. (3) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā vienas tirdzniecības dienas laikā no paziņojuma saņemšanas
15 Paziņojums par savu akciju iegūšanu vai atsavināšanu FITL 61.4 p. Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā
16 Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu FITL 54.p. (21), (5) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Ne vēlāk kā trīsdesmitajā dienā pirms sapulces dienas
17 Akcionāru sapulces lēmumu projekti FITL 54.p. (6) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS 14 dienas pirms akcionāru sapulces 
18 Akcionāru sapulces lēmumi FITL 54.p. (12) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Nekavējoties pēc akcionāru sapulces
19 Iekšējā informācija Regula Nr. 596/2014 17.p.
Regula Nr. 2016/1055 2., 3.p.
Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS, Emitenta mājas lapa Nekavējoties
20 Paziņojums par pārvaldītāja darījumu Regula Nr. 596/2014 19.p. (3) Plašsaziņas līdzekļi, ORICGS Divu darba dienu laikā minētā paziņojuma saņemšanas
21 Atļauja izteikt obligāto piedāvājumu kontroles iegūšanas gadījumā AAL II un IV nodaļa Iesniegšana Latvijas Bankai 15 dienu laikā pēc balsstiesību iegūšanas
22 Atļauja izteikt citu piedāvājuma veidu AAL III un IV nodaļa Iesniegšana Latvijas Bankai Pirms piedāvājuma izteikšanas
23 Atļauja galīgajai akciju atpirkšanai  AAL V nodaļa Iesniegšana Latvijas Bankai Atkarībā no balsstiesību iegūšanas veida (AAL V nodaļa)
FITL - Finanšu instrumentu tirgus likums
AAL - Akciju atpirkšanas likums
ORICGS - Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēma

Emitentu uzraudzība

Uzraudzības process emitentiem.

Uzzināt vairāk