Publicēts: 23.10.2023.

Uzraudzības galvenās funkcijas

Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Atbilstoši Latvijas Bankas likumam tā veic finanšu tirgus un tā dalībnieku, tostarp ieguldījumu brokeru sabiedrību, darbības regulēšanu un uzraudzību.

Latvijas Banka veicina ieguldītāju interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

Izdot normatīvos aktus un pieņemt lēmumus par finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

Regulēt finanšu tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot tiesību aktu, to skaitā noteikumu un Latvijas Bankas lēmumu, izpildi.

Noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu tirgus dalībniekiem un to amatpersonām.

Noteikt finanšu tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību.

Apkopot un analizēt ar finanšu tirgu saistīto informāciju un publicēt to.

Nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Analizēt finanšu tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem.

Sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu tirgus attīstību.

Sadarboties ar ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu tirgus uzraudzības institūciju un to izveidoto institucionālo vienību darbā.

Kontrolēt, lai finanšu tirgu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās darbības veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas.

Emitentu uzraudzība

Emitentu darbību un to darbības uzraudzību nosaka un regulē Finanšu instrumentu tirgus likums, Akciju atpirkšanas likums, Segto obligāciju likums, Ieguldītāju aizsardzības likums un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, uz šo likumu pamata izdotie normatīvie akti, citi normatīvie akti, tostarp, kas regulē komercdarbību, kā arī tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

Emitentu uzraudzības procesa ietvaros Latvijas Bankai ir tiesības izdot administratīvos aktus, pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju, tai skaitā komercnoslēpumu, veikt klātienes un neklātienes pārbaudes, kā arī veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu kapitāla tirgus stabilitāti.

Emitenta pienākumi

Lai nodrošinātu veiksmīgu un caurspīdīgu darbību Latvijas kapitāla tirgū, emitentam ir pienākums sniegt regulāri sniedzamo informāciju, kas noteikta Finanšu instrumentu tirgus likumā, kā arī sniegt tādu informāciju, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, sniedzama iestājoties konkrētam notikumam vai konkrētos apstākļos. Minētās informācijas uzskaitījums pieejams šeit: (saite uz attiecīgajām vietām uzraudzības sadaļā). Tāpat veiksmīga dalība kapitāla tirgū ir iespējama emitentam publiski sniedzot pietiekamu informācijas apjomu un nodrošināt gan uzraugošajai institūcijai, gan potenciālajam un esošajam investoram pieeju kvalitatīvu, saprotamu, Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un labākajai praksei atbilstošu informāciju.


Emitentu uzraudzība

Uzraudzības process emitentiem.

Uzzināt vairāk