Publicēts: 10.08.2023. Aktualizēts: 01.02.2024.

Apdrošināšanas brokeru uzraudzība

Uzraudzības galvenās funkcijas

Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Atbilstoši Latvijas Bankas likumam tā veic finanšu tirgus un tā dalībnieku, tostarp apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru (turpmāk – apdrošināšanas brokeri), darbības regulēšanu un uzraudzību.

Latvijas Banka veicina apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu tirgus attīstību un stabilitāti.

Izdot normatīvos aktus un pieņemt lēmumus par finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

Regulēt finanšu tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot tiesību aktu, to skaitā noteikumu un Latvijas Bankas lēmumu, izpildi.

Noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu tirgus dalībniekiem un to amatpersonām.

Noteikt finanšu tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību.

Apkopot un analizēt ar finanšu tirgu saistīto informāciju un publicēt to.

Nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Analizēt finanšu tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem.

Sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu tirgus attīstību.

Sadarboties ar ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu tirgus uzraudzības institūciju un to izveidoto institucionālo vienību darbā.

Kontrolēt, lai finanšu tirgu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās darbības veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru darbību nosaka un regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, saskaņā ar šo likumu izdotie normatīvie noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kas regulē komercdarbību, kā arī Eiropas Komisijas izdotie tieši piemērojamie normatīvie akti.

Apdrošināšanas starpnieku regulējošie tiesību akti

Uzraudzības procesā izmantotie rīki

Uz nākotni vērsts un uz risku ietekmes novērtēšanu balstīts uzraudzības process notiek, izmantojot dažādas uzraudzības pieejas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un visaptverošu Latvijas Bankas veiktu apdrošināšanas brokeru darbības uzraudzību:

Neklātienē tiek veikta apdrošināšanas brokeru darbību raksturojošo rādītāju analīze, pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un regulējošo prasību izpildei ar mērķi identificēt un novērtēt katra apdrošināšanas brokera darbībai piemītošos būtiskos riskus.

Uzraudzības procesā veiktajās neklātienes un klātienes pārbaudēs, tiek analizēti apdrošināšanas brokeru darbību raksturojošie rādītāji un darbības aspekti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem apdrošināšanas brokeru darbības rādītājiem un regulējošo prasību izpildes aspektiem, kuru kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas varētu radīt jaunus darbības riskus vai padziļināt pastāvošo risku ietekmi uz apdrošināšanas brokeru un visa finanšu tirgus darbību kopumā.

Uzraudzības ietvaros tiek iniciēti un veikti uzraudzības pasākumi, kas vērsti uz risku novērtēšanas procesā vai pārbaužu rezultātā atklāto darbības vai prasību izpildes nepilnību vai konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanu ar mērķi savlaicīgi mazināt to negatīvo ietekmi uz apdrošināšanas brokera darbību un finanšu tirgu kopumā un veicināt apdrošināšanas brokeru darbības stabilitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Individuālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrētas apdrošināšanas brokera darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Horizontālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt visa apdrošināšanas sektora darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Tematiskās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt viena vai vairāku apdrošināšanas brokeru darbību atbilstoši noteiktiem kritērijiem, noteiktā jomā, saistībā ar noteiktu tematu vai atsevišķu jautājumu.

Ārkārtas pārbaudes, kas tiek veiktas bez iepriekšējas apdrošināšanas brokera brīdināšanas.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izpildītu noteiktos uzdevumus un veicinātu apdrošināšanas brokeru attīstību, Latvijas Banka īsteno uz komunikāciju vērstu sadarbību ar tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām.

Uzraudzības mērķi un uzdevumi 

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu tirgu, lai veicinātu apdrošināto personu interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Latvijas Banka veic uz nākotni vērstu un uz risku ietekmes novērtēšanu balstītu finanšu tirgus dalībnieku darbības uzraudzību, savlaicīgi piemērojot uzraudzības pasākumus un ievērojot proporcionalitātes principu.

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas sabiedrību darbības stabilitāti un savlaicīgu risku, to iespējamās ietekmes un cēloņu konstatēšanu, lai mazinātu vai novērstu apdrošināšanas sabiedrību riskus un to ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrību darbību un finanšu tirgu kopumā, prioritāri vēršot darbības pret riskiem ar augstu iestāšanās varbūtību un būtiskāko negatīvo ietekmi, kā arī ņemot vērā apdrošināšanas sabiedrības darbības veidu un ietekmi finanšu tirgū, tās struktūru un sniegtā pakalpojuma sarežģītību, tādējādi nodrošinot proporcionalitātes principa ievērošanu.

Apdrošināšanas tirgus uzraudzības prioritātes izriet no Latvijas Bankas noteiktajām visa finanšu tirgus uzraudzības prioritātēm:

  • apdrošināšanas tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu;
  • apdrošināšanas tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos;
  • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītāju uzraudzības ietvara pilnveidošana, lai nodrošinātu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītāju darbības atbilstības Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām uzraudzību, nodrošinot minētā likuma prasībām atbilstošu šo tirgus dalībnieku klientu (patērētāju) interešu aizsardzību.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes un plāns

Risku novērtēšanas process

Ar risku novērtēšanas procesa palīdzību tiek identificēti, analizēti un novērtēti apdrošināšanas brokeru darbībai piemītošie riski. Tiek novērtētas arī apdrošināšanas brokeru lietotās metodes šo risku pārvaldībai, to kvalitāte, pietiekamība un atbilstība apdrošināšanas brokeru darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai.

Risku novērtēšanas procesā Latvijas Banka izmanto šādus rīkus:

Tas tiek veikts, pamatojoties uz apdrošināšanas brokeru sniegto informāciju, Latvijas Bankas uzraudzības novērojumiem un konstatējumiem konkrētajā periodā, veikto klātienes un neklātienes pārbaužu rezultātiem un secinājumiem. 

Risku vērtējums ietver kategorijas un parametrus, kas aptver visu apdrošināšanas brokeru finanšu un nefinanšu darbību. Risku novērtēšanas rezultātā katram apdrošināšanas brokerim tiek noteikts riska līmenis robežās no "1" līdz "4", kas savienojumā ar apdrošināšanas brokera ietekmi uz tirgu veido uzraudzības intensitātes līmeni, kurš var būt diapazonā no zema līdz augstam. Uzraudzības intensitātes līmenis norāda uz uzraudzības pasākumu nepieciešamību un atsevišķu aspektu padziļinātu izpēti un pārraudzību nākotnes periodos.

Vairāk informācijas skatīt Uzraudzības intensitātes līmeņa noteikšanas modelī:

 

 

 

Risku novērtēšanas procesa rezultātu (noteikto uzraudzības intensitātes līmeni) izmanto efektīvai apdrošināšanas brokeru uzraudzībai, tostarp, nosakot prioritātes un uzraudzības pasākumu intensitāti un plānojot darbības pārbaudes, nosakot to apjomu, mērķi un biežumu atbilstoši proporcionalitātes principam.

Noderīga informācija


Apdrošināšanas brokeru un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas brokeriem un dalībvalsts apdrošināšanas brokeru filiālēm.

Uzzināt vairāk