Publicēts: 24.08.2023. Aktualizēts: 05.06.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros apdrošināšanas brokeriem ir pienākums informēt Latvijas Banku (piem., par ciešām attiecībām, audita politiku u.c.) vai saņemt Latvijas Bankas saskaņojumu vai atļauju (piem., būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana, amatpersonu iecelšana, būtisku funkciju nodošana ārpakalpojumā u.c.).

Tabulā ir apkopots detalizēts normatīvo aktu prasību saraksts un pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Apzīmējums Skaidrojums
informēšana tirgus dalībnieks var rīkoties, bet Latvijas Banka pieņem informāciju zināšanai
saskaņošana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav saņemts Latvijas Bankas aizliegums
atļaujas saņemšana tirgus dalībnieks var rīkoties, ja ir saņemta Latvijas Bankas atļauja
Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un tīmekļvietnes adrese, kur nodrošināta publiska pieejamība APIL noteiktajai informācijai informēšana APIL 7. panta otrā daļa APIL 7. panta otrā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera veids atbilstoši APIL 6. panta pirmajai daļai un informācija par to, vai brokeris nodarbojas ar dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas izplatīšanu informēšana APIL 7. panta otrā daļa APIL 7. panta otrā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera atbildīgās personas vārds un uzvārds informēšana APIL 7. panta otrā daļa APIL 7. panta otrā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja mainās dalībvalsts, kurā apdrošināšanas brokeris ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu, ievērojot dibināšanas vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principu informēšana APIL 7. panta otrā daļa APIL 7. panta otrā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja mainās informācija par to, vai apdrošināšanas brokerim ir tiesības saņemt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu informēšana APIL 7. panta otrā daļa APIL 7. panta otrā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē par to, vai apdrošināšanas brokeris uztur apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistru informēšana APIL 7. panta otrā daļa APIL 7. panta otrā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@bank.lv

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Informē, ja mainās šādas ziņas par atbildīgo personu un iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka tā atbilst APIL 16. panta pirmās daļas prasībām:
1. vārds, uzvārds, personas kods;
2. izglītības dokumentu kopijas;
3. apdrošināšanas izplatītāju asociācijas izsniegts atzinums, ka personai ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes atbilstoši APIL prasībām;
4. valsts kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu (tikai nerezidentu) neattiecas neviens no APIL 19. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem
informēšana APIL 8. panta piektā daļa APIL 8. panta piektā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja mainās to akcionāru vai dalībnieku sarakstu, kuriem apdrošināšanas brokerī ir būtiska līdzdalība, norādot līdzdalības apjomu informēšana APIL 8. panta piektā daļa APIL 8. panta piektā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja mainās personu saraksts, ar kurām apdrošināšanas brokerim ir ciešas attiecības informēšana APIL 8. panta piektā daļa APIL 8. panta piektā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, sniedzot apliecinājumu, ka APIL 8. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā minētā būtiskā līdzdalība un ciešās attiecības neierobežo Latvijas Bankas iespējas veikt uzraudzības funkcijas informēšana APIL 8. panta piektā daļa APIL 8. panta piektā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja mainās ziņas par apdrošināšanas brokeri, norādot firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un tīmekļvietnes adresi, kur tiks nodrošināta publiska pieejamība šajā likumā noteiktajai informācijai informēšana APIL 8. panta piektā daļa APIL 8. panta piektā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@bank.lv

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Informē, ja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā (turpmāk tekstā – CTA līgums) vai kredītiestādes izdotajā garantijā tiek veikti grozījumi informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja:
1. mainās atsevišķā naudas konta, kurā tiek turēti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi saskaņā ar APIL 31. panta prasībām, statuss (tiek slēgts, tiek atvērts pavisam jauns vai mainās esošā atsevišķā naudas konta statuss);
2. tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiks nodrošināta no klientiem saņemto līdzekļu ieskaitīšana atsevišķā naudas kontā kredītiestādē.
informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā apdrošināšanas brokeris nodrošina APIL 16. panta prasību izpildi; informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja tiek izdarīti grozījumi informācijas sistēmas aizsardzības procedūrā; informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību izpildei informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā apdrošināšanas brokeris izskata klientu sūdzības; informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja mainās ziņas par apdrošināšanas brokera organizatorisko struktūru, kā arī par valdes un atbildīgās personas pilnvaru un pienākumu sadali apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiek nodrošināta APIL 13. panta prasību izpilde informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas
Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiek nodrošināta APIL 23. panta sestās daļas prasību izpilde informēšana APIL 8. panta sestā daļa APIL 8. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir notikušas izmaiņas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@bank.lv

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Latvijas Bankas atļaujas saņemšana pašriska līdz 10 000 euro iekļaušanai CTA līgumā atļaujas saņemšana APIL 28. panta sestā daļa APIL 28. panta sestā daļa Ne ātrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms katra civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma, kurā paredzēts pašrisks, noslēgšanas vai pagarināšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@bank.lv

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Izmantojamā pamata pašu kapitāla posteņu pārnešana no vienas apdrošināšanas darbības uz otru informēšana APIL 28. panta sestā daļa APIL 28. panta sestā daļa 7 dienu laikā pēc tam, kad ir pārtraukts CTA līgums

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@bank.lv

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Latvijas Bankas atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS) atļaujas saņemšana APIL 48. panta pirmā daļa APIL 48. panta pirmā daļa pirms apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas uzsākšanas attiecīgajā dalībvalstī
Latvijas Bankas atļaujas saņemšana filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE) atļaujas saņemšana APIL 50. panta pirmā daļa APIL 50. panta pirmā daļa pirms apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas uzsākšanas attiecīgajā dalībvalstī
Latvijas Bankas atļaujas saņemšana filiāles atvēršanai ārvalstī atļaujas saņemšana APIL 53. panta pirmā daļa APIL 53. panta pirmā daļa pirms apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas uzsākšanas attiecīgajā ārvalstī

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@bank.lv

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS) informēšana APIL 48. panta sestā daļa APIL 48. panta sestā daļa 30 dienu laikā pirms grozījumu izdarīšanas
Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE) informēšana APIL 50. panta devītā daļa APIL 50. panta devītā daļa 30 dienu laikā pirms grozījumu izdarīšanas
Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz filiāles atvēršanu ārvalstī informēšana APIL 53. panta piektā daļa APIL 53. panta piektā daļa nekavējoties

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@bank.lv

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Regulējums Termiņš
Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu informēšana APIL 52. panta trešā daļa APIL 52. panta trešā daļa Pēc apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku reģistrā anulēšanas

Informācija un dokumenti ir iesniedzami, nosūtot elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@bank.lv


Apdrošināšanas brokeru un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas brokeriem un dalībvalsts apdrošināšanas brokeru filiālēm.

Uzzināt vairāk