Publicēts: 20.10.2023.

Turpinājumā norādītā statistiskā informācija un dati ir balstīti uz apdrošinātāju individuāli iesniegto kvantitatīvo informāciju.

Regulāri apkopotie statistiskie dati tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendāram.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji

Reizi pusgadā publikācijā "Ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības rādītāji" tiek apkopoti no visām Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām saņemtie statistikas dati par situāciju pārskata pusgada pēdējā dienā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Uzzināt vairāk