Publicēts: 17.01.2011. Aktualizēts: 01.01.2014.

Latvijas Banka organizē un nodrošina starpbanku maksājumu sistēmas darbību Latvijas Republikā.

Latvijas Banka piedāvā piedalīties šādās norēķinu sistēmās:

EKS ir Latvijas Bankas neto norēķinu sistēma, kas nodrošina neliela apjoma klientu maksājuma rīkojumu apstrādi un klīringa norēķinus. EKS ir SEPA prasībām atbilstīga sistēma, kas dod iespēju tās dalībniekiem veikt un saņemt eiro maksājumus visā SEPA telpā. EKS darbadienā ir vairāki klīringa cikli.

Šim aprakstam ir informatīvs raksturs. Dalība un maksājuma rīkojumu apstrāde EKS notiek saskaņā ar "Sistēmas noteikumiem dalībai EKS" un EKS funkcionālo aprakstu Klīringa servisam un Zibmaksājumu servisam.

EKS dalībniekiem un citām atbilstošām iestādēm ir pieejams Zibsaišu reģistrs, kas nodrošina klientu kontu IBAN numuru un mobilā tālruņa numuru vai citu identifikatoru sasaisti. Tā lietošanas kārtību nosaka "Zibsaišu reģistra lietošanas kārtība" un Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts..

Tiesības kļūt par EKS tiešo dalībnieku ir:

 • Eiropas Ekonomikas zonā (tālāk tekstā – EEZ) reģistrētai kredītiestādei, t.sk. ja tā darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli;
  ārpus EEZ reģistrētai kredītiestādei, kas darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli;
 • ES valsts centrālajai bankai.

Papildus Latvijas Banka pēc saviem ieskatiem var atzīt par tiešo dalībnieku:

 • ES valsts centrālās vai reģionālās valdības finanšu departamentu, kas darbojas naudas tirgos;
 • ES valstu valsts sektora struktūru, kas pilnvarota turēt klientu kontus;
 • EEZ izveidotu ieguldījumu sabiedrību;
 • iepriekšminētu iestādi, ja tā izveidotā valstī, ar ko ES noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot šādai iestādei piekļūt ES maksājumu sistēmām saskaņa ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais regulējums ir līdzvērtīgs attiecīgajos ES tiesību aktos noteiktajam.

Pievienojoties EKS, dalībnieka kandidāts:

 • pievienojas Eiropas Maksājumu padomes SEPA kredīta pārvedumu shēmai;
 • kļūst par TARGET2 dalībnieku;
 • iesniedz Latvijas Bankai vēstuli ar lūgumu pievienoties EKS;
 • nepieciešamības gadījumā sagaida Latvijas Bankas lēmumu par tiesībām kļūt par EKS dalībnieku;
 • noslēdz ar Latvijas Banku līgumu par dalību EKS;
 • iesniedz EKS un TARGET2 statisko datu apkopošanas veidlapas un kontaktpersonu sarakstu testiem;
 • ja dalībnieka kandidāts vēlas saņemt visus ienākošos SEPA maksājumus EKS, iesniedz pieteikumu netiešai dalībai STEP2;
 • noslēdz ar Latvijas Banku līgumu "Par elektronisko parakstīšanu" (izņemot gadījumu, ja tāds jau ir noslēgts saistībā ar dalību citās Latvijas Bankas sistēmās), kā arī saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm veic saistīto lietotāju reģistrēšanu;
 • veic tehniskās sagatavošanās priekšdarbus un testus saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm;
 • veic darbības nepārtrauktības testus saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm;
 • iesniedz Latvijas Bankai vēstuli, norādot vēlamo pievienošanas datumu;
 • iesniedz statisko datu apkopošanas veidlapas un kontaktpersonu sarakstu norēķinu videi;
 • saņem vēstuli no Latvijas Bankas ar norādi par EKS norēķinu uzsākšanas datumu;
 • uzsāk dalību EKS.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldi (e-pasta adrese: maks.sist@bank.lv).

TARGET2 ir eiro norēķinu sistēma pārrobežu maksājumu veikšanai reālajā laikā. TARGET2 nodrošina vienotu monetāro politiku un naudas tirgus attīstību visā Eiropas Ekonomikas zonā (tālāk tekstā – EEZ). TARGET2-Latvija ir juridisks komponents, kas regulē Latvijas dalībnieku attiecības ar Latvijas Banku.

Šim aprakstam ir informatīvs raksturs. Dalība un norēķinu veikšana TARGET2-Latvija notiek saskaņā ar "Sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija".

Tiesības kļūt par TARGET2-Latvija tiešo dalībnieku ir:

 • EEZ reģistrētai kredītiestādei, t.sk. ja tā darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli;
 • ārpus EEZ reģistrētai kredītiestādei, kas darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli.

Papildus Latvijas Banka pēc saviem ieskatiem var atzīt par tiešo dalībnieku:

 • ES valsts centrālās vai reģionālās valdības finanšu departamentu, kas darbojas naudas tirgos;
 • ES valstu valsts sektora struktūru, kas pilnvarota turēt klientu kontus;
 • EEZ izveidotu ieguldījumu sabiedrību;
 • iestādi, kas pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā;
 • kredītiestādi vai iepriekšminēto iestādi, ja tā reģistrēta valstī, ar ko Eiropas Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot šādai iestādei piekļūt Eiropas Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Pievienojoties TARGET2-Latvija, dalībnieka kandidāts:

 • iesniedz Latvijas Bankai vēstuli ar lūgumu pievienoties TARGET2-Latvija;
 • nepieciešamības gadījumā sagaida Latvijas Bankas lēmumu par tiesībām kļūt par TARGET2-Latvija dalībnieku;
 • noslēdz ar Latvijas Banku līgumu par dalību TARGET2-Latvija;
 • sniedz tiesībspējas atzinumu, izņemot gadījumus, ja Latvijas Banka citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus;
 • iesniedz TARGET2 statisko datu apkopošanas veidlapas un kontaktpersonu sarakstu testiem;
 • veic reģistrāciju SWIFT TARGET2 Test servisiem un RMA autorizāciju apmaiņu ar TRGTXEP0 (dalībniekiem, kas piekļuvei TARGET2-Latvija plāno izmantot interneta piekļuvi, tā vietā nepieciešams pasūtīt elektronisku drošības sertifikātu);
 • veic tehniskās sagatavošanās priekšdarbus un testus saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm;
 • noslēdz ar Latvijas Banku līgumu "Par elektronisko parakstīšanu" (izņemot gadījumu, ja tāds jau ir noslēgts saistībā ar dalību citās Latvijas Bankas sistēmās), kā arī saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm veic saistīto lietotāju reģistrēšanu;
 • veic darbības nepārtrauktības testus saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm;
 • veic reģistrāciju SWIFT TARGET2 Live servisiem un RMA autorizāciju apmaiņu ar TRGTXEPM (nav nepieciešams dalībniekiem, kas piekļuvei TARGET2-Latvija plāno izmantot interneta piekļuvi);
 • iesniedz Latvijas Bankai vēstuli, norādot vēlamo pievienošanas datumu;
 • iesniedz statisko datu apkopošanas veidlapas un kontaktpersonu sarakstu norēķinu videi;
 • iesniedz zīmoga (ja tāds ir) nospieduma paraugus un notariāli apliecinātus to pilnvaroto personu parakstus, kurām ir tiesības parakstīt dalībnieka maksājuma rīkojumus;
 • iesniedz to pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt un saņemt Latvijas Bankā dalībnieka maksājuma rīkojumus, kā arī citu ar norēķiniem saistītu informāciju;
 • saņem vēstuli no Latvijas Bankas ar norādi par TARGET2-Latvija norēķinu uzsākšanas datumu;
 • uzsāk dalību TARGET2-Latvija.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldi (e-pasta adrese: maks.sist@bank.lv).