en

Valsts statistikas likuma 4. pants cita starp? nosaka, ka Latvijas Republik? valsts statistikas darbu organiz? un veic Latvijas Banka.

Likuma "Par Latvijas Banku" 40. pants nosaka, ka Latvijas Banka v?c, re?istr? un apkopo finanšu statistikas datus un valsts maks?jumu bilances sagatavošanai nepieciešamos statistikas datus, k? ar? public? apkopoto statistikas inform?ciju t?d? veid?, kas ne?auj tieši vai netieši identific?t k?du fizisko vai juridisko personu.

Likuma "Par Latvijas Banku" 39. pants nosaka, ka Latvijas Banka apstiprina  statistikas p?rskatu veidlapas un min?to p?rskatu iesniegšanas k?rt?bu.

Saska?? ar Latvijas Bankas noteikumiem statistikas p?rskatus Latvijas Bankai sniedz Latvijas Republik? re?istr?tas kred?tiest?des, kr?jaizdevu sabiedr?bas un naudas tirgus fondi (Monet?r?s finanšu iest?des).

Monet?ro finanšu iest?žu saraksts

i Jaut?jumiem un konsult?cij?m par banku un monet?r?s statistikas p?rskatiem: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lai bankas un ?rvalstu MFI fili?les var?tu iesniegt statistiskos p?rskatus elektronisk? veid?:

 • nosl?dz l?gumu par elektronisko parakst?šanu (jaut?jumus par l?gumu un re?istr?ciju l?dzam s?t?t uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.);
 • re?istr? vismaz divus p?rvaldniekus (ja tas nav jau izdar?ts citu Latvijas Bankas sist?mu ietvaros).
  • P?rvaldnieka re?istr?ciju uzs?k, iesniedzot Latvijas Bankai rakstisku p?rvaldnieka re?istr?šanas pieteikumu (sk. Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 64 "Noteikumi elektroniskai inform?cijas apmai?ai ar Latvijas Banku" 2. pielikumu).
  • Latvijas Banka nodod p?rvaldnieka re?istr?cijas kodu, izsniedzot p?rvaldnieka re?istr?cijas koda nodošanas protokola pieteikumu (sk. Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 64 "Noteikumi elektroniskai inform?cijas apmai?ai ar Latvijas Banku" 3. pielikumu).
  • P?c p?rvaldnieka ieviešanas iesniedz rakstisku p?rvaldnieka ieviešanas protokola pieteikumu (sk. Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 64 "Noteikumi elektroniskai inform?cijas apmai?ai ar Latvijas Banku" 4. pielikumu).
 • P?rvaldnieks elektroniski re?istr? paaugstin?t?s droš?bas sist?mas lietot?jus. Lietot?ja re?istr?šanu uzs?k, ievadot paaugstin?t?s droš?bas sist?m? (https://entrust.bank.lv saite "Lietot?ju p?rvaldnieka darba vieta") lietot?ja re?istr?cijas pieteikumu, k? sist?mu nor?dot STAT.
 • P?rvaldnieks elektroniski re?istr? failu apmai?as servisa (FAS) lietot?ju. FAS lietot?ja re?istr?šanu uzs?k, ievadot paaugstin?t?s droš?bas sist?m? (https://entrust.bank.lv saite "Lietot?ju p?rvaldnieka darba vieta") FAS lietot?ja re?istr?cijas pieteikumu;
 • Dal?bnieks uzst?da inform?cijas šifr?šanas un elektronisk?s parakst?šanas droš?bas programmat?ru;

Lai elektronisk?s naudas instit?cijas, naudas tirgus fondi un kr?jaizdevu sabiedr?bas var?tu iesniegt statistiskos p?rskatus elektronisk? veid?:

 • iesniedz  jauna lietot?ja re?istr?cijas pieteikumu.