Publicēts: 17.12.2021.
  • ECB sper nākamo soli, lai pēc apspriešanas saskaņotu eiro zonas banku statistisko datu sniegšanu
  • Vairākums banku uzskata, ka ieguvumi atsver izmaksas
  • Saskaņota statistisko datu sniegšanas sistēma, lai bankām samazinātu datu sniegšanas slogu un pilnveidotu politikas veidotāju veikto analīzi

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien sper nākamo soli Vienotās ziņošanas sistēmas (Integrated Reporting Framework; IReF) projekta izstrādē. Plānots, ka šī saskaņotā statistisko datu sniegšanas sistēma bankām atvieglos statistisko datu sniegšanu Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS) un, izmantojot digitalizāciju un modernu statistikas sagatavošanas organizēšanu, samazinās to datu sniegšanas slogu. Vienlaikus sistēma politikas veidotājiem atvieglos šādu datu analīzi un salīdzināšanu.

Pēc apspriešanas visas nozares līmenī ECB tagad uzsāk projekta izstrādes posmu, un gaidāms, ka projekts sāks darboties 2027. gadā. Šāds laika plāns ļaus datu sniedzējiem un ECBS veikt nepieciešamo tehnisko darbu.

IReF nodrošinās vienotu izpratni par statistikas terminiem un standartizēs informāciju, kas bankām jāsniedz to attiecīgajām centrālajām bankām. Apspriešanas ietvaros bankas tika aicinātas izvērtēt sistēmas izmaksas un guvumus. Aptuveni divas trešdaļas banku uzskatīja, ka guvumi atsvērtu izmaksas.

Viens no nākamajiem projekta posmiem būs ECB regulas, kuru plānots pieņemt 2024. gadā, izstrāde. Vienlaikus ECBS turpinās sadarbību ar Eiropas Banku iestādi, Eiropas Komisiju un Vienotā noregulējuma valdi, lai saskaņotu visu to datu (statistisko, prudenciālās uzraudzības un noregulējuma datu) sniegšanu, kuri bankām jāsniedz Eiropas iestādēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Filipa Rispala (Philippe Rispal), tālr.: +49 69 1344 5482).

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk

Citi paziņojumi

12.12.2023.

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas anonimizēto datu datnes

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību...
20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...