Publicēts: 02.09.2020. Aktualizēts: 08.09.2020.

2020. gada 3. septembrī, publicējot maksājumu bilances datus, līdz ar datu kārtējo pārskatīšanu tiks veiktas šādas datu papildus revīzijas.

1. Lai precīzāk piemērotu Eiropas kontu sistēmā (ESA 2010) izvirzītās prasības statistikas sagatavošanā un nodrošinātu datu saskaņotību dažādās statistikās, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (ES fondi) atspoguļošanā mainīts uzskaites princips no naudas plūsmas principa uz izlietojuma principu.

Saskaņā ar naudas plūsmas principu, ES fondus atspoguļo periodā, kad saņemta ārvalstu finanšu palīdzība, t.i. periodā, kad no ES budžeta naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Latvijas valsts budžeta ieņēmumos.

Saskaņā ar izlietojuma principu, ES fondus atspoguļo periodā, kad ir veikti izdevumi no Latvijas valsts budžeta.

Ja budžeta ieņēmumi un izdevumi ir dažādos periodos, starpība tiek atspoguļota finanšu kontā kā valdības prasības vai saistības pret Eiropas Komisiju. Piemēram, ja Latvijas valdība veic izmaksas no budžeta 300 milj. EUR apjomā un vienlaikus budžeta ieņēmumi ir 100 milj. EUR apmērā, tad finanšu konta postenis "Citi aktīvi, Valdība" pieaug par 200 milj. EUR.

2. Ieviests papildu informācijas avots privātpersonu ievesto lietoto automašīnu uzskaitei preču importā.

3. Ieviests papildu informācijas avots ieguldījumu nekustamajā īpašumā atspoguļošanai tiešo investīciju ārvalstīs datos.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk

Citi paziņojumi

20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...
08.03.2022.

Jauns datu avots maksājumu bilances statistikas datu sagatavošanai

Sākot ar datiem par 2022. gada janvāri, maksājumu bilances...