Publicēts: 03.11.2010. Aktualizēts: 03.06.2014.

2., 3., 5.-15., 17., 19.-25. punktā minēto tabulu dati tiek atjaunoti reizi mēnesī.
1., 4., 16. un 18. punktā minēto tabulu dati tiek atjaunoti reizi ceturksnī.

Tabulu numerācija atbilst Latvijas Bankas "Makroekonomisko Norišu Pārskata" statistiskās informācijas tabulu numerācijai.

MS Excel tabulas.

Latvijas Bankas un monetārie rādītāji

1. Monetārie rādītāji un procentu likmes (1. tabula; dati no 2003. gada decembra līdz 2013. gada decembrim)

2. Latvijas Bankas naudas pārskats (3. tabula (latos) (euro); dati no 1992. gada decembra līdz 2013. gada decembrim)

3. Monetārie rādītāji un to sastāvdaļas (saskaņā ar ECB metodoloģiju; 4. tabula (latos) (euro); dati no 2003. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim)

4. Sezonāli izlīdzinātie naudas rādītāji (5. tabula; dati no 2004. gada aprīlim līdz 2013. gada decembrim)

5. Latvijas Bankas aktīvi un pasīvi (6. tabula (latos) (euro); dati no 2003. gada jūlijam līdz 2013. gada decembrim)

6. Latvijas banku sistēmas naudas pārskats (10. tabula (latos) (euro); dati no 1993. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim)

Monetāro finanšu iestāžu (MFI) pamatrādītāji

7. MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance (7. tabula (latos) (euro); dati no 2003. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim)

8. MFI konsolidētā bilance (8. tabula (latos) (euro); dati no 2003. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim)

9. MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance (9.ab tabula (latos) (euro); dati no 2003. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim)

10. MFI (izņemot Latvijas Banku) ārzemju aktīvi un ārzemju pasīvi (11.ab tabula (latos) (euro); dati no 1997. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim)

11. MFI (izņemot Latvijas Banku) atsevišķas mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu grupu dalījumā (12. tabula (latos) (euro); dati no 2010. gada jūnija līdz 2013. gada decembrim)

MFI (izņemot Latvijas Banku) piesaistītie noguldījumi un izsniegtie kredīti un vērtspapīru turējumi

12. Rezidentu finanšu iestāžu, nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību noguldījumu termiņstruktūra (latos un ārvalstu valūtā;13. tabula (latos) (euro); dati no 1993. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim)

13. Finanšu iestāžu noguldījumi, nefinanšu sabiedrību noguldījumi, mājsaimniecību noguldījumi, valdības un nerezidentu noguldījumi (latos un ārvalstu valūtā; 14.abcdef tabula (latos) (euro); dati no 2003. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim)

14. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu termiņstruktūra (latos un ārvalstu valūtā; 15. tabula (latos) (euro); dati no 1993. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim)

15. Finanšu iestādēm un nefinanšu sabiedrībām izsniegtie kredīti, mājsaimniecībām izsniegtie kredīti, valdībai un nerezidentiem izsniegtie kredīti (16.abc tabula (latos) (euro); dati no 2003. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim)

16. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu veidi (18. tabula (latos) (euro); dati no 1997. gada aprīļa līdz 2013. gada decembrim)

17. Rezidentu nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti (37. tabula (latos) (euro); dati no 2010. gada jūnija līdz 2013. gada novembrim)

18. Kredīti rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda (38ab. tabula (latos) (euro); dati no 2010. gada jūnija līdz 2013. gada decembrim)

19. Neakciju vērtspapīru turējumi. Akciju un citu kapitāla vērtspapīru turējumi (19.ab tabula (latos) (euro); dati no 2003. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim)

20. Rezidentu un nerezidentu noguldījumu, izsniegto kredītu, neakciju vērtspapīru turējumu un MFI emitēto parāda vērtspapīru valūtu dalījums (20.abcdefg tabula (latos) (euro); dati no 2002. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim)

21. Starpbanku tirgos izsniegtie kredīti (22. tabula (latos) (euro); dati no 1995. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim)

Ārvalstu valūtas darījumi un Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi

22. Galvenie ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi (veidu un dalībnieku dalījumā; 24. tabula; dati no 1998. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim)

23. Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana (25. tabula; dati no 1998. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim)

24. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (vidēji mēnesī; 26. tabula; dati no 1992. gada decembra līdz 2013. gada decembrim)

25. Vidējie svērtie ārvalstu valūtu (izņemot bezskaidrās naudas norēķinus) maiņas kursi (27. tabula; dati no 2010. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim)

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk