Publicēts: 26.10.2011.


Finanšu kontu statistikas sagatavošanas pamatprincipus nosaka Eiropas Kontu sistēma (EKS 2010).

Pilns finanšu kontu ieraksts viena perioda ietvaros ir šāds:
                              Atlikums iepriekšējā perioda beigās
                                           + darījumi
                                           + valūtas kursu svārstības
                                           + cenu pārmaiņas
                                           + citas pārmaiņas
                                           = atlikums attiecīgā perioda beigās

Atlikums ir finanšu instrumentu apjoms noteiktā laika brīdī.

Darījums ir finanšu instrumentu rašanās, likvidēšanas vai maiņas vērtība starp institucionālajām vienībām.

Neto finanšu vērtība ir starpība starp kopējiem finanšu instrumentu aktīvu atlikumiem un kopējiem finanšu instrumentu pasīvu atlikumiem. Savukārt neto finanšu darījumi ir starpība starp kopējiem finanšu instrumentu aktīvu darījumiem un kopējiem finanšu instrumentu pasīvu darījumiem.

Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas ir atlikumu vērtību pārmaiņas, kas rodas, mainoties valūtas kursam vai cenai attiecīgajā laika periodā, klasifikācijas vai strukturālu pārmaiņu dēļ vai arī sakarā ar informācijas sniedzēja uzskaites pārmaiņām.

Darījuma partnera sektora informācija jeb finanšu konts debitoru/kreditoru dalījumā ir nekonsolidētā finanšu konta paplašinājums. Tas ir finanšu darījumu trīsdimensionāls izkārtojums, kas parāda abas darījuma puses un darījumā iesaistītā finanšu instrumenta būtību. Darījuma partnera sektora informāciju apkopo par noguldījumiem, aizdevumiem, parāda vērtspapīriem, biržas sarakstā iekļautajām akcijām un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām..

Finanšu instrumenti ir ekonomiskie aktīvi, kas ietver maksāšanas līdzekļus, finanšu prasības un finanšu prasībām pēc būtības līdzīgas prasības. Finanšu instrumentus galvenokārt iedala pēc to likviditātes. 

Finanšu instrumentu dalījums

Monetārais zelts un speciālās aizņēmuma tiesības
Monetārais zelts
Speciālās aizņēmuma tiesības
Nauda un noguldījumi
Nauda
Noguldījumi
Pārvedami noguldījumi
Citi noguldījumi
Parāda vērtspapīri
Īstermiņa parāda vērtspapīri
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri
Aizdevumi vai aizņēmumi
Īstermiņa aizdevumi vai aizņēmumi
Ilgtermiņa aizdevumi vai aizņēmumi
Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
Pašu kapitāls
Biržas sarakstā iekļautās akcijas
Biržas sarakstā neiekļautās akcijas
Cits pašu kapitāls
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves un uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem
Tiesības, kas izriet no dzīvības apdrošināšanas līgumiem un anuitātēm
Pensiju tiesības, pensiju fondu prasības pret pensiju pārvaldītājiem, tiesības uz nepensiju pabalstiem
Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
Citas debitoru/kreditoru saistības
Tirdzniecības kredīti un avansi
Citas debitoru (vai kreditoru) saistības, izņemot tirdzniecības kredītus un avansus

 

Finanšu instrumentus vērtē tirgus cenās, darījumus ieraksta pēc to veidošanās laika, grāmatojumus veic pēc divkāršā/četrkāršā ieraksta principa (t.i., institucionālā vienība katru pārmaiņu grāmatvedības uzskaitē ieraksta divreiz, savukārt finanšu kontu statistikā katru pārmaiņu ar vienādām vērtībām starp institucionālajām vienībām ieraksta četrreiz – divreiz katrai institucionālajai vienībai).

Ceturkšņa finanšu kontu statistikas dati nav konsolidēti. Tas nozīmē, ka tiek uzskaitīti visi darījumi, kas rodas starp institucionālajām vienībām, bet neizslēdzot savstarpējos finanšu instrumentu darījumus. Gada finanšu kontu statistikas dati ir gan nekonsolidēti, gan konsolidēti.

Institucionālās vienības finanšu kontu statistikā grupē sektoros vai apakšsektoros atkarībā no institucionālās vienības galvenā darbības veida un funkcijām. Katra institucionālā vienība pieder tikai pie viena sektora vai apakšsektora. Latvijā institucionālo vienību sarakstu uztur Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.


Institucionālo vienību sektoru un apakšsektoru dalījums  

KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
Nefinanšu sabiedrības
Finanšu sabiedrības
Monetārās finanšu iestādes
Centrālā banka
MFI (izņemot centrālo banku)
Finanšu sabiedrības, izņemot MFI, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
Apdrošināšanas sabiedrības
Pensiju fondi
Valdība
Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
Mājsaimniecības
Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
PĀRĒJĀ PASAULE

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk