Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīgs saņemt klients vai klienta galvinieks. Klienta vai klienta galvinieka vārdā ziņas ir tiesīgs saņemt arī viņa aizgādnis vai pilnvarnieks.

Latvijas Banka klientam vai klienta galviniekam Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz:

- elektroniskā veidā

Latvijas Banka bez maksas izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas elektroniskā veidā klientam vai klienta galviniekam, kas ir fiziskā persona.

Kredītu reģistrā iekļauto ziņu saņemšana elektroniskā veidā : videopamācība

Fiziskā persona elektroniskā veidā var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tikai par sevi interaktīvi, autentificējoties Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv tikai ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību.

Lai piekļūtu Kredītu reģistra fizisko personu apkalpošanas interneta vietnei, jāveic šādas darbības:

Persona varēs saņemt pakalpojumu, ja tiks ievadīts korekts PIN1 un personas apliecībā iekļautais autentifikācijas sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta).

Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietne pieejama, izmantojot Microsoft Internet Explorer (sākot ar 8.versiju), Google Chrome (sākot ar 3.0. versiju) un Safari (sākot ar 3.2. versiju) pārlūkprogrammas.

- klātienē

Latvijas Banka bez maksas izsniedz klientam vai klienta galviniekam Kredītu reģistrā iekļautās ziņas klātienē Latvijas Bankā vienas darbadienas laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas.

Lai klātienē saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas:

  • klients vai klienta galvinieks – fiziskā persona – iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);

   klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – aizgādnis iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

   klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – pilnvarnieks iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas;

- pasta sūtījuma veidā

(Persona sedz izmaksas par pasta pakalpojumiem)

Latvijas Banka klientam vai klienta galviniekam izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam uz pasta adresi ES vai EEZ valstī, ja šajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu (piemēram, šādu pakalpojumu nodrošina Lietuva un Norvēģija, savukārt šādu pakalpojumu nenodrošina Īrija un Lielbritānija).

To ES vai EEZ valstu saraksts, kurās pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina pasta sūtījumu ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam piegādi, pieejams: http://www.pasts.lv/lv/privatpersonam/noderigi/starptautisko_pasta_sutijumu_pienemsanas_rokasgramata/386-starptautisko-pasta-sutijumu-pienemsanas-rokasgramata/

Lai pasta sūtījuma veidā saņemtu par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, klients vai klienta galvinieks veic šādas darbības.

1. Iesniedz rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā.

Iesniedzot pieteikumu papīra dokumenta veidā, parakstam uz šā pieteikuma jābūt apliecinātam notariāli vai līdzvērtīgā veidā (atkarībā no valsts, kurā paraksta īstums tiek apliecināts).

Piemēram, Latvijā paraksta īstums uz dokumentiem apliecināms pie zvērinātiem notāriem vai bāriņtiesās, kuras darbojas novados (novadu pagastos vai novadu pilsētās), kuros nav zvērinātu notāru. Bāriņtiesa ir tiesīga apliecināt tikai tās darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.

Iesniedzot pieteikumu elektroniskā dokumenta veidā, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Ja klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – vārdā pieteikumu paraksta viņas aizgādnis, Latvijas Bankai papildus iesniedzams lēmums par aizgādņa iecelšanu.

Ja klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – vārdā pieteikumu paraksta viņas pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedzama notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecināta pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Ja klienta vai klienta galvinieka – juridiskās personas – vārdā pieteikumu paraksta tās pilnvarnieks, Latvijas Bankai papildus iesniedzama pilnvara par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Klients vai klienta galvinieks pieteikumu iesniedz:

 

  • papīra dokumenta veidā (ievērojot iepriekš minētos nosacījumus), nosūtot uz adresi K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

2. Samaksā Latvijas Bankai maksu par pasta pakalpojumiem saskaņā ar VAS ''Latvijas Pasts'' noteikto maksu par pasta pakalpojumu izmantošanu*, ieskaitot to Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0 (BIC kods LACBLV2X).

Persona kā maksājuma mērķi norāda:

''Pasta pakalpojumi Kredītu reģistrā iekļauto ziņu par Vārdu Uzvārdu (piemēram, Jāni Kļaviņu) nosūtīšanai''.

* Maksas par pasta pakalpojumiem apmērs (saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem; pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams: Pasta pakalpojumu cenrādis):

 • 3.16 eiro (t.sk. B klases pasta sūtījums (ierakstīta vēstule) – 1.41 eiro un paziņojums par izsniegšanu – 1.75 eiro), ja Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tiek nosūtītas Latvijas teritorijā;
 • 4.40 eiro (t.sk. A klases pasta sūtījums (ierakstīta vēstule) – 1.71 eiro, paziņojums par izsniegšanu – 1.75 eiro un reģistrēta pārrobežu pasta sūtījuma izsniegšana tikai personīgi adresātam – 0.94 eiro), ja Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tiek nosūtītas ārpus Latvijas uz ES un EEZ valstīm.

Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas nosūta piecu darbadienu laikā pēc klienta vai klienta galvinieka rakstiska pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.

Fiziskās personas pieteikums

Juridiskās personas pieteikums