Publicēts: 18.12.2023.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja Latvijas Bankas 2024. gada statistikas programmu, kā arī noteica plānus darbam statistikas jomā vidējā termiņā – 2025.–2027. gadā.

Latvijas Bankas 2024. gada statistikas programmas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Bankas svarīgākajiem uzdevumiem statistikas jomā 2024. gadā, par to, kādu veidu statistiku Latvijas Banka apkopo savu uzdevumu veikšanai, par šīs statistikas apkopošanas tiesisko regulējumu, periodiskumu un termiņiem, kā arī par attiecīgo statistisko datu sniedzējiem un galvenajiem lietotājiem. Programmā ietverta arī informācija par statistiku, ko Latvijas Banka publisko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un lai nodrošinātu svarīgu datu laikrindu publicēšanas pēctecību vai svarīgas Eiropas Centrālās bankas publiskotās informācijas ērtāku pieejamību.

Būtiskākie jaunumi statistikas jomā 2024. gadā būs saistīti ar Latvijas Bankas statistisko datu publikāciju pilnveidi, uzsākot uzraudzības statistisko datu publikāciju pievienošanu datubāzei INTS, kā arī jaunu plašāku prasību noteikšanu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saistībā ar grozījumiem Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulā (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38). Kopumā Latvijas Bankas 2024. gada statistikas programmā iekļauts 11 jaunu uzdevumu statistikas jomā.

Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programmā 2025.–2027. gadam iekļauts 12 uzdevumu, t. sk. organizēt 6. mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauju, kas tiek veikta visās eirozonas valstīs pēc vienotas Eiropas Centrālās bankas metodoloģijas, sākt jaunu statistisko datu vākšanu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, kā arī sākt identificējošo ziņu par vērtspapīru turētājiem vākšanu.

Abās Latvijas Bankas statistikas programmās iekļauti tikai tie uzraudzības dati un noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu dati, kuri tiek apkopoti un publicēti, un ar šiem datiem saistītie uzdevumi.

Eiropas Savienības Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, paredz, ka Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) uzdevumu izpildē ievēro profesionālās neatkarības principu. Viens no minētā principa izpildes rādītājiem, kas noteikti dokumentā "ECBS publiskā apņemšanās par Eiropas statistiku", ir statistikas darba programmas publicēšana.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Abi dokumenti – Latvijas Bankas 2024. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2025.–2027. gadam – pilnā apjomā tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Citi jaunumi

17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...