Publicēts: 18.12.2023.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja Latvijas Bankas 2024. gada statistikas programmu, kā arī noteica plānus darbam statistikas jomā vidējā termiņā – 2025.–2027. gadā.

Latvijas Bankas 2024. gada statistikas programmas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Bankas svarīgākajiem uzdevumiem statistikas jomā 2024. gadā, par to, kādu veidu statistiku Latvijas Banka apkopo savu uzdevumu veikšanai, par šīs statistikas apkopošanas tiesisko regulējumu, periodiskumu un termiņiem, kā arī par attiecīgo statistisko datu sniedzējiem un galvenajiem lietotājiem. Programmā ietverta arī informācija par statistiku, ko Latvijas Banka publisko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un lai nodrošinātu svarīgu datu laikrindu publicēšanas pēctecību vai svarīgas Eiropas Centrālās bankas publiskotās informācijas ērtāku pieejamību.

Būtiskākie jaunumi statistikas jomā 2024. gadā būs saistīti ar Latvijas Bankas statistisko datu publikāciju pilnveidi, uzsākot uzraudzības statistisko datu publikāciju pievienošanu datubāzei INTS, kā arī jaunu plašāku prasību noteikšanu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saistībā ar grozījumiem Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulā (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38). Kopumā Latvijas Bankas 2024. gada statistikas programmā iekļauts 11 jaunu uzdevumu statistikas jomā.

Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programmā 2025.–2027. gadam iekļauts 12 uzdevumu, t. sk. organizēt 6. mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauju, kas tiek veikta visās eirozonas valstīs pēc vienotas Eiropas Centrālās bankas metodoloģijas, sākt jaunu statistisko datu vākšanu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, kā arī sākt identificējošo ziņu par vērtspapīru turētājiem vākšanu.

Abās Latvijas Bankas statistikas programmās iekļauti tikai tie uzraudzības dati un noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu dati, kuri tiek apkopoti un publicēti, un ar šiem datiem saistītie uzdevumi.

Eiropas Savienības Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, paredz, ka Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) uzdevumu izpildē ievēro profesionālās neatkarības principu. Viens no minētā principa izpildes rādītājiem, kas noteikti dokumentā "ECBS publiskā apņemšanās par Eiropas statistiku", ir statistikas darba programmas publicēšana.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Abi dokumenti – Latvijas Bankas 2024. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2025.–2027. gadam – pilnā apjomā tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Citi jaunumi

26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...