Publicēts: 01.01.2013.

Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā

Tabulu dati tiek atjaunoti reizi ceturksnī. Sākot ar 2007. gada augustu 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. un 16. tabulu dati tiek atjaunoti reizi mēnesī.


MS Excel tabulas.

Latvijas Bankas un monetārie rādītāji

 1. 1. Monetārie rādītāji un procentu likmes (Dati no 2003. gada līdz 2010/IX)

 2. 2. Latvijas Bankas naudas pārskats (Dati no 1992/XII līdz 2010/XI)

 3. 3. Monetārie rādītāji un to sastāvdaļas (saskaņā ar ECB metodoloģiju) (Dati no 2003/VII līdz 2010/XI)

 4. 4. Sezonāli izlīdzinātie naudas rādītāji (Dati no 2004/IV līdz 2010/IX)

 5. 5. Latvijas Bankas aktīvi un pasīvi (Dati no 2003/VII līdz 2010/XI)

 6. 6. Latvijas banku sistēmas naudas pārskats (Dati no 1993/I līdz 2010/XI)

Monetāro finanšu iestāžu (MFI) pamatrādītāji

 1. 7. MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance (Dati no 2003/VII līdz 2010/XI)

 2. 8. MFI (izņemot Latvijas Banku) ārzemju aktīvi un ārzemju pasīvi (Dati no 1997/VII līdz 2010/XI)

MFI piesaistītie noguldījumi un izsniegtie kredīti

 1. 9. Rezidentu finanšu iestāžu, nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību noguldījumi uz nakti un termiņnoguldījumi (latos un ārvalstu valūtā) (Dati no 1993/I līdz 2010/XI)

 2. 10. Finanšu iestāžu noguldījumi, nefinanšu sabiedrību noguldījumi, mājsaimniecību noguldījumi, valdības un nerezidentu noguldījumi (latos un ārvalstu valūtā) (Dati no 2003/VII līdz 2010/XI)

 3. 11. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu termiņstruktūra (latos un ārvalstu valūtā) (Dati no 1993/I līdz 2010/XI)

 4. 12. Finanšu iestādēm un nefinanšu sabiedrībām izsniegtie kredīti, mājsaimniecībām izsniegtie kredīti, valdībai un nerezidentiem izsniegtie kredīti (Dati no 2003/VII līdz 2010/XI)

 5. 13. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu veidi (Dati no 1997/IV līdz 2010/IX)

 6. 14. Rezidentu un nerezidentu noguldījumu, izsniegto kredītu, neakciju vērtspapīru turējumu un MFI emitēto parāda vērtspapīru valūtu dalījums (Dati no 2002/I līdz 2010/XI)

 7. 15. Starpbanku tirgos izsniegtie kredīti (Dati no 1995/I līdz 2010/IX)

Procentu likmes

 1. 16. Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām (statistika par jaunajiem darījumiem un atlikumiem) (Dati no 2004/I līdz 2010/XI)

 2. 17. Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū (Dati no 1994/I līdz 2010/IX),
  Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes (Dati no 1997/IV līdz 2010/IX),
  Latvijas Bankas organizētajās repo, reverse repo un īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs noteiktās procentu likmes (Dati no 1998/I līdz 2010/IX)

Ārvalstu valūtas darījumi un Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi

 1. 18. Galvenie ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi (veidu un dalībnieku dalījumā) (Dati no 1998/I līdz 2010/IX)

 2. 19. Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana (Dati no 1998/I līdz 2010/IX)

 3. 20. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (vidēji mēnesī) (Dati no 1992/XII līdz 2010/IX)