Publicēts: 04.04.2015.

Latvijas Banka, apzinoties kredītiestāžu izsniegto aizdevumu īpašo nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā un to ietekmi uz monetārās politikas lēmumu pieņemšanu, kopš 2007. gada veic regulāru kredītiestāžu ar lielāko kredītportfeli aptauju. Tās rezultāti ļauj ne tikai gūt papildu informāciju par kredītiestāžu darbību kreditēšanas jomā, bet arī palīdz labāk saprast kreditēšanas attīstības tendences un šo tendenču pārmaiņu iemeslus, kā arī nodrošināt labāku izpratni par tautsaimniecības attīstības iespējām nākotnē. Šīs aptaujas galvenie mērķi:
1) gūt papildu informāciju par kredītu tirgiem gan rezidentu uzņēmumu (nefinanšu sabiedrību), gan rezidentu privātpersonu (mājsaimniecību) sektorā;
2) konstatēt kredītu standartu un nosacījumu pārmaiņas;
3) gūt informāciju par dažādiem kredītu pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošiem faktoriem;
4) gūt informāciju, vai kredītiestādes pārskatāmā nākotnē plāno mainīt kredītu standartus un kā varētu mainīties pieprasījums;
5) noskaidrot citus ar kreditēšanas attīstību saistītus un Latvijas tautsaimniecībai aktuālus jautājumus.

Latvijas Banka veic kredītiestāžu aptauju divas reizes gadā (janvārī un jūlijā), lūdzot kredītiestādēm sniegt atbildes par pārmaiņām kreditēšanā iepriekšējā pusgadā un prognozēm par kārtējo pusgadu. Aptaujā regulāri piedalās 9-10 kredītiestādes un ārvalstu banku filiāles.

Kredītiestāžu aptaujas atbildes atspoguļo šo kredītiestāžu vadošo kreditēšanas speciālistu vērtējumu. Saņemto atbilžu apkopotie rezultāti atspoguļo rādītāju pārmaiņu virzienu. Pārmaiņu indikators ir neto kredītiestāžu skaita īpatsvars, t.i., starpība starp to kredītiestāžu, kuras paziņoja par kāda rādītāja pārmaiņu vienā virzienā, un to kredītiestāžu, kuras ziņoja par šā rādītāja pārmaiņu pretējā virzienā, skaita īpatsvaru. Aprēķinot šo rādītāju, netiek ņemts vērā katras kredītiestādes kredītportfeļa īpatsvars.

Piemēram, apkopotas 10 kredītiestāžu atbildes, no kurām divos gadījumos kredītu standarti kļuvuši ievērojami stingrāki, trijos gadījumos kļuvuši nedaudz stingrāki, vienā gadījumā pamatā nav mainījušies, trijos gadījumos nedaudz atviegloti un vienā gadījumā ievērojami atviegloti. Tādējādi neto kredītiestāžu skaita īpatsvars, kas paziņoja par stingrāku kredītu standartu piemērošanu, vienāds ar: (2 + 3 - 3 - 1) : 10 x 100 = 10%. Prognoze ir neto kredītiestāžu skaita īpatsvars, kas iegūts no aptaujā saņemtajām atbildēm uz jautājumu par kredītiestāžu vērtējumu kārtējam pusgadam.