Publicēts: 24.01.2023.

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām saistīto statistisko rādītāju kopumu, lai labāk novērtētu ar klimata pārmaiņām saistīto risku ietekmi uz finanšu sektoru un pārraudzītu ilgtspējīga un ekoloģiska finansējuma attīstību.

Rādītāji aptver trīs jomas.

  1. Ilgtspējīga finansējuma eksperimentālie rādītāji sniedz pārskatu par parāda instrumentiem, kurus emitents klasificējis kā "zaļus", "sociālus", "ilgtspējīgus" vai "ar ilgtspējību saistītus" un kuri emitēti vai tiek turēti eiro zonā.
  2. Finanšu iestāžu finansēto oglekļa dioksīda emisiju analītiskie dati sniedz informāciju par finanšu iestāžu vērtspapīru un aizdevumu portfeļu oglekļietilpību un finanšu sektora atkarību no darījuma partneriem ar oglekļietilpīgiem uzņēmējdarbības modeļiem.
  3. Klimata pārmaiņu fizisko risku analītiskie rādītāji analizē dabas stihiju, piemēram, plūdu, savvaļas ugunsgrēku vai vētru, ietekmi uz aizdevumu, obligāciju un kapitāla vērtspapīru portfeļu sniegumu.

Detalizētāka informācija: Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

Eiropas Centrālās bankas preses paziņojums.