Publicēts: 04.01.2021

Publicēta Latvijas Bankas 2021. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2022.–2024. gadam.

2021. gadā ir divi prioritārie uzdevumi statistikas jomā –  ieviest maksājumu statistikas prasību grozījumus un monetāro finanšu iestāžu bilances statistikas prasību grozījumus, attiecīgi ievērojot plānotos grozījumus Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulā (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) un pārskatīto Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulu (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33). Tādējādi tiks nodrošināti ES līmenī saskaņoti statistiskie dati maksājumu sistēmu un maksāšanas līdzekļu attīstības pārraudzības vajadzībām un monetārās un finanšu analīzes veikšanai.

Savukārt prioritārie 2022. gada uzdevumi statistikas jomā ir saistīti ar apdrošināšanas sabiedrību statistiku, un tie ir – ieviest jaunas pārskatu sniegšanas prasības, sākt statistisko datu un apdrošināšanas sabiedrību saraksta publicēšanu.