Publicēts: 08.05.2016. Aktualizēts: 02.02.2024.

Statistisko datu sniedzēji sagatavo statistiskos datus atbilstoši to sagatavošanas noteikumiem.

Statistisko datu iesniegšanas kārtība noteikta Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (tālāk tekstā – Noteikumi).

Statistisko datu iesniegšanai izmanto šādas drošības sistēmas:

 • paaugstinātās drošības sistēma – statistiskos datus iesniedz kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, ja to paredz attiecīgo statistisko datu iesniegšanu regulējošie tiesību akti;
 • nebanku statistikas sistēma – statistiskos datus iesniedz statistisko datu sniedzēji, kas nav kredītiestādes, ja to paredz attiecīgo statistisko datu iesniegšanu regulējošie tiesību akti;
 • datu ziņošanas sistēma – informācijas apmaiņu veic saistībā ar finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma funkcijas nodrošināšanai iesniedzamajiem statistiskajiem datiem.

Lai nodrošinātu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu, kuri nosaka uzraudzības statistikas datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību vai kuri ir saistīti ar šo prasību izpildi, pēctecību pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanas Latvijas Bankai, 2023. gadā un 2024. gadā jāizstrādā noteikumi par uzraudzības un noregulējuma statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasībām un kārtību.

Finanšu tirgus dalībniekiem, kas datu apmaiņā ar Latvijas Banku izmanto paaugstinātās drošības sistēmu, pārskatītajos noteikumos tiks paredzēta uzraudzības un noregulējuma statistisko datu sniegšana paaugstinātās drošības sistēmā, nosakot pārejas periodu minēto datu sniegšanai datu ziņošanas sistēmā.

Lai bankas, ārvalstu banku filiāles un ieguldījumu brokeru sabiedrības uzsāktu statistisko datu sniegšanu paaugstinātās drošības sistēmā:

1) jānoslēdz līgums "Par elektronisko parakstīšanu". Nepieciešams noslēgt vienu šādu līgumu par visu veidu informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku;

2) jāveic darbības, lai piekļūtu statistisko datu sniegšanas sistēmai, – jāreģistrē interneta adreses un vismaz divi pārvaldnieki, kas veiks pārvaldīšanas pasākumus (paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrēšanu, anulēšanu, atjaunošanu un pieejas tiesību maiņu, failu apmaiņas servisa lietotāju reģistrēšanu un anulēšanu un to interneta adrešu uzturēšanu, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātas drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam). Interneta adreses reģistrējamas Latvijas Bankas drošības sistēmā vai iesniedzamas Latvijas Bankā kā rakstisks interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 1. pielikums). Lai reģistrētu pārvaldnieku, Latvijas Bankā jāiesniedz rakstisks pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 2. pielikums);

3) statistisko datu sniedzējs sagatavo statistiskos datus kā atsevišķu teksta failu atbilstoši sniedzamo statistisko datu faila formātam un struktūrai;

4) sagatavotos statistisko datu failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā;

5) Latvijas Banka sagatavo atbildi par statistisko datu faila pieņemšanu (formāts un struktūra) un ievieto to failu apmaiņas servisa STAT/IN katalogā.

Statistisko datu sagatavošanas elektroniskā veidā formāti un piemēri

Statistiskie dati par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP)

Statistiskie dati par monetāro finanšu iestāžu procentu likmēm

Statistiskie dati par rezervju bāzi un rezervju prasību aprēķinu

Statistiskie dati par naudas tirgus darījumiem

Statistiskie dati par klientu maksājumiem

 • formāts (.pdf)
 • ceturkšņa pārskata piemērs (.zip)
 • pusgada pārskata piemērs (.zip)

Statistiskie dati par kartei piesaistītajiem maksājumiem

 • formāts (.pdf)
 • nosūtīto maksājumu ceturkšņa pārskata piemērs (MS Excel, txt)
 • nosūtīto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (MS Excel, txt)
 • saņemto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (MS Excel, txt)

Statistiskie dati par kredītu norakstīšanas korekcijām un vērtspapīru pārvērtēšanas korekcijām

Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskati

 • formāts (.pdf)
 • ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskata piemērs (MS Excel, txt)

Statistiskie dati par valūtu tirdzniecības darījumiem

 • formāts (.pdf)
 • valūtu tirdzniecības darījumu pārskata piemērs (MS Excel, txt)

Statistiskie dati par vērtspapīriem

 • formāts (.pdf)
 • vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskata piemērs (MS Word, txt)
 • vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskata piemērs (MS Word, txt)
 • kapitāla vērtspapīru mēneša pārskata (atbilstoši kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai) piemērs (MS Word, txt)

Statistiskie dati par nebanku ārējiem maksājumiem

Lai ieguldījumu brokeru sabiedrības, krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes, naudas tirgus fondi, nefinanšu sabiedrības un citi respondenti uzsāktu statistikas pārskatu sniegšanu elektroniskā veidā:

1) Nebanku statistikas vietnē jāaizpilda jauna lietotāja reģistrācijas pieteikums tiešsaistē, autentificējoties ar kādu no piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas rīkiem stat.bank.lv/Account/Login/

2) pēc reģistrācijas pieteikuma apstrādes uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informatīva e-pasta vēstule ar reģistrācijas apstiprinājumu. Nebanku statistikas vietnes lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc apstiprinājuma saņemšanas;

3) pēc reģistrācijas Nebanku statistikas vietnē apstiprinājuma saņemšanas var pieslēgties uzreiz vai arī vēlāk vienā no veidiem:

 • atverot interneta vietni stat.bank.lv;
 • Latvijas Bankas interneta vietnes galvenajā izvēlnē sadaļā Statistika klikšķinot uz saites "Iesniegt datus";
 • Latvijas Bankas interneta vietnes kājenē klikšķinot uz saites "Iesniegt datus";
 • Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā Sadarbība/Statistikas respondentiem/Iesniegt datus.

4) lai piekļūtu savam jau esošajam kontam, nepieciešams autentificēties ar kādu no elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;

5) pārskatu iesniedz Nebanku statistikas vietnē sadaļā "Pārskati" interaktīvi vai ielasot no Excel, vai xml faila;

6) pārskatu iesniegšana elektroniski vizuālais palīgmateriāls.