Publicēts: 08.05.2016 Aktualizēts: 01.06.2021

Pārskatu sniedzēji sagatavo statistikas pārskatus atbilstoši to sagatavošanas noteikumiem.

Statistikas pārskatu iesniegšanas kārtība noteikta Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (tālāk tekstā – Noteikumi).

 

Bankas un ārvalstu banku filiāles

Lai bankas un ārvalstu banku filiāles uzsāktu statistikas pārskatu sniegšanu elektroniskā veidā:

1) jānoslēdz līgums "Par elektronisko parakstīšanu". Nepieciešams noslēgt vienu šādu līgumu par visu veidu informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.sk. statistikas pārskatu iesniegšanu, Kredītu reģistra ietvaros un maksājumu sistēmu ietvaros; 

2) jāveic darbības, lai piekļūtu statistikas pārskatu sniegšanas sistēmai, – jāreģistrē interneta adreses un vismaz divi pārvaldnieki, kas veiks pārvaldīšanas pasākumus (paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrēšanu, anulēšanu, atjaunošanu un pieejas tiesību maiņu, failu apmaiņas servisa lietotāju reģistrēšanu un anulēšanu un to interneta adrešu uzturēšanu, no kurām notiek dalībnieka pieslēgšanās paaugstinātas drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam). Interneta adreses reģistrējamas Latvijas Bankas drošības sistēmā vai iesniedzamas Latvijas Bankā kā rakstisks interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 1. pielikums1. pielikums). Lai reģistrētu pārvaldnieku, Latvijas Bankā jāiesniedz rakstisks pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 2. pielikums2. pielikums);

3) bankas un ārvalstu banku filiāles sagatavo statistikas pārskatu kā atsevišķu teksta failu atbilstoši Noteikumu 10.-20. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam;

4) sagatavotos statistikas pārskatu failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā;

5) statistikas pārskatu sagatavošanas elektroniskā veidā piemēri teksta failu veidā:

 • "Mēneša bilances pārskats" (veidlapa; piemērs);
 • "MFI "Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums" (veidlapa; piemērs);
 • "Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskats" (veidlapa; piemērs);
 • "Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats" (veidlapa; piemērs);
 • "Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskats" (veidlapa; piemērs);
 • "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskats" (veidlapa; piemērs);
 • "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" (veidlapa; piemērs);
 • "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" (veidlapa; piemērs);
 • "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" (veidlapa; piemērs);
 • "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats" (veidlapa; piemērs).

Krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes, naudas tirgus fondi, nefinanšu sabiedrības un citi respondenti

Lai krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes, naudas tirgus fondi, nefinanšu sabiedrības un citi respondenti uzsāktu statistikas pārskatu sniegšanu elektroniskā veidā:

1) Nebanku statistikas vietnē jāaizpilda jauna lietotāja reģistrācijas pieteikums tiešsaistē, autentificējoties ar kādu no piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas rīkiem  https://stat.bank.lv/Account/Login/

2) pēc reģistrācijas pieteikuma apstrādes uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informatīva e-pasta vēstule ar reģistrācijas apstiprinājumu. Nebanku statistikas vietnes lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc apstiprinājuma saņemšanas;

3) pēc reģistrācijas Nebanku statistikas vietnē apstiprinājuma saņemšanas var pieslēgties uzreiz vai arī vēlāk vienā no veidiem:

 • atverot interneta vietni https://stat.bank.lv;
 • Latvijas Bankas interneta vietnes galvenajā izvēlnē sadaļā Statistika klikšķinot uz noderīgās saites "Iesniegt statistiku";
 • Latvijas Bankas interneta vietnes kājenē klikšķinot uz saites "Iesniegt statistiku";
 • Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā Sadarbība/Statistikas respondentiem/Iesniegt statistiku

4) lai piekļūtu savam jau esošajam kontam, nepieciešams autentificēties ar kādu no elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;

5) pārskatu iesniedz Nebanku statistikas vietnē sadaļā "Pārskati" interaktīvi vai ielasot no Excel, vai xml faila;

6) pārskatu iesniegšana elektroniski vizuālais palīgmateriāls.