Publicēts: 08.05.2016. Aktualizēts: 20.01.2023.

Statistisko datu sniedzēji sagatavo statistiskos datus atbilstoši to sagatavošanas noteikumiem.

Statistisko datu iesniegšanas kārtība noteikta Latvijas Bankas Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (tālāk tekstā – Noteikumi).

 

Bankas un ārvalstu banku filiāles

Lai bankas un ārvalstu banku filiāles uzsāktu statistisko datu sniegšanu elektroniskā veidā:

1) jānoslēdz līgums "Par elektronisko parakstīšanu". Nepieciešams noslēgt vienu šādu līgumu par visu veidu informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.sk. statistisko datu iesniegšanu, Kredītu reģistra ietvaros un maksājumu sistēmu ietvaros; 

2) jāveic darbības, lai piekļūtu statistisko datu sniegšanas sistēmai, – jāreģistrē interneta adreses un vismaz divi pārvaldnieki, kas veiks pārvaldīšanas pasākumus (paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrēšanu, anulēšanu, atjaunošanu un pieejas tiesību maiņu, failu apmaiņas servisa lietotāju reģistrēšanu un anulēšanu un to interneta adrešu uzturēšanu, no kurām notiek dalībnieka pieslēgšanās paaugstinātas drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam). Interneta adreses reģistrējamas Latvijas Bankas drošības sistēmā vai iesniedzamas Latvijas Bankā kā rakstisks interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 1. pielikums). Lai reģistrētu pārvaldnieku, Latvijas Bankā jāiesniedz rakstisks pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 2. pielikums);

3) bankas un ārvalstu banku filiāles sagatavo statistiskos datus kā atsevišķu teksta failu atbilstoši kredītiestāžu sniedzamo statistisko datu faila formātam un statistisko datu struktūrai;

4) sagatavotos statistisko datu failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā;

5) Latvijas Banka sagatavo un ievieto atbildes par statistikas datu failu pieņemšanu (formāts un struktūra).

Statistisko datu sagatavošanas elektroniskā veidā formāti un piemēri

Mēneša bilances pārskats (MBP) un tā pielikumi
formāts
– MBP piemērs (MS Excel, txt)
– ABL pielikuma piemērs (MS Excel, txt)

Procentu likmju pārskati
formāts

Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins
formāts

Naudas tirgus darījumu pārskats
formāts

Maksājumu statistikas pārskati par klientu maksājumiem
formāts
– ceturkšņa pārskata piemērs (MS Excel, txt)
– pusgada pārskata piemērs (MS Excel, txt)

Maksājumu statistikas pārskati par kartei piesaistītajiem maksājumiem
formāts
– nosūtīto maksājumu ceturkšņa pārskata piemērs (MS Excel, txt)
– nosūtīto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (MS Excel, txt)
– saņemto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (MS Excel, txt)

Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats
formāts

Valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskati
formāts
– ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskata piemērs (MS Excel, txt)

Vērtspapīru pārskati
formāts
– vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskata piemērs (MS Word, txt)
– vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskata piemērs (MS Word, txt)
– kapitāla vērtspapīru mēneša pārskata (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai) piemērs (MS Word, txt)

Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats
formāts
– pārskata piemērs (MS Word, txt)

Krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes, naudas tirgus fondi, nefinanšu sabiedrības un citi respondenti

Lai krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes, naudas tirgus fondi, nefinanšu sabiedrības un citi respondenti uzsāktu statistikas pārskatu sniegšanu elektroniskā veidā:

1) Nebanku statistikas vietnē jāaizpilda jauna lietotāja reģistrācijas pieteikums tiešsaistē, autentificējoties ar kādu no piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas rīkiem  https://stat.bank.lv/Account/Login/

2) pēc reģistrācijas pieteikuma apstrādes uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informatīva e-pasta vēstule ar reģistrācijas apstiprinājumu. Nebanku statistikas vietnes lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc apstiprinājuma saņemšanas;

3) pēc reģistrācijas Nebanku statistikas vietnē apstiprinājuma saņemšanas var pieslēgties uzreiz vai arī vēlāk vienā no veidiem:

  • atverot interneta vietni https://stat.bank.lv;
  • Latvijas Bankas interneta vietnes galvenajā izvēlnē sadaļā Statistika klikšķinot uz noderīgās saites "Iesniegt statistiku";
  • Latvijas Bankas interneta vietnes kājenē klikšķinot uz saites "Iesniegt statistiku";
  • Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā Sadarbība/Statistikas respondentiem/Iesniegt statistiku

4) lai piekļūtu savam jau esošajam kontam, nepieciešams autentificēties ar kādu no elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;

5) pārskatu iesniedz Nebanku statistikas vietnē sadaļā "Pārskati" interaktīvi vai ielasot no Excel, vai xml faila;

6) pārskatu iesniegšana elektroniski vizuālais palīgmateriāls.