Izņemot AIFP, kas plāno dibināt/reģistrēt Eiropas riska kapitāla fondu (EuVECA) saskaņā ar Regulu 345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu (EuSEF) saskaņā ar Regulu 346/2013.

Lai pieteiktos alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka (turpmāk – AIFP) reģistrācijai:

 1. jāaizpilda apliecinājums (sadaļa "Par apliecinājumu");
 2. jāaizpilda pieteikums Latvijas Bankas tīmekļvietnē (sadaļa "AIFP reģistrācijas pieteikums");
 3. jāpievieno dokumenti (sadaļa "Pievienojamie dokumenti").


Par apliecinājumu

 • Apliecinājumu lejuplādējiet šeit.
 • Iepazīstieties ar tā saturu.
 • Ja piekrītat norādītajai informācijai, tad parakstiet to ar drošu elektronisko parakstu.
 • Augšupielādējiet parakstītu apliecinājumu edoc datnes formātā sadaļā "Pievienojamie dokumenti".


AIFP reģistrācijas pieteikums

Vispārējā informācija par pārvaldnieku

Pārvaldnieka firmas nosaukumā līdz darbības uzsākšanai jābūt iekļautai vārdkopai "alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks" vai tās saīsinājumam "AIFP".

Par reģistrēta pārvaldnieka sākotnējo kapitāla apmēru skatīt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 16. panta 14. daļu.

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbība

Pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt šādus pakalpojumus

Pamatdarbība

Papildpakalpojumi:

Plānoto pārvaldāmo aktīvu kopējās vērtības aprēķināšanas kārtību nosaka Eiropas Komisijas deleģētā regulas (ES) Nr. 231/2013 2.pants

Informācija par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, kurus plāno pārvaldīt

Detalizētu iedalījumu skatīt Pamatnostādnēs par pienākumu ziņot saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1., 2. un 4. punktu (Annex II Table 3).

Aktīvu kategorijas, kurās AIF plāno ieguldīt

Detalizētu iedalījumu skatīt Pamatnostādnēs par pienākumu ziņot saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1., 2. un 4. punktu (Annex II Table 1).

Galvenie tirgi

(tirdzniecības vietas, kurās AIF plāno veikt darījumus ar finanšu aktīviem)

regulētais tirgus, daudzpusējā tirdzniecības sistēma vai organizētā tirdzniecības sistēma

Maksimālais kopējais ieguldījumu (riska darījumu) apmērs vienā portfeļuzņēmumā vai ar vienu darījuma partneri

AIF ieguldījumu ģeogrāfiskais fokuss

Detalizētu iedalījumu skatīt Pamatnostādnēs par pienākumu ziņot saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1., 2. un 4. punktu (Annex III Table 1).

Lūdzu brīvā tekstā paskaidrot un sniegt skaidrojumu kā AIF ieguldījumu stratēģija tiks īstenota, aprakstot:

 • ieguldījumu politikas mērķi;

 • galvenos ieguldījumu objektu veidus, kuros AIF plāno investēt un to procentuālo iedalījumu (piemēram, līdz 100% no AIF aktīvu vērtības tiks ieguldīti komerciālajā nekustamajā īpašumā, no tiem līdz 50% - zemes gabalos Latvijā, Lietuvā, līdz 50% - komercplatībās Igaunijā, vai arī – Baltijas valstīs reģistrētos jaunuzņēmumos, kas ir agrīnā vai izaugsmes stadijā);

 • kāda ieguldījumu portfeļa daļa (procentos) var tikt netieši ieguldīta (piemēram, noteikta darbības veida komercsabiedrību pamatkapitālā (Special Purpose Vehicle), ieguldījumu fondos, alternatīvo ieguldījumu fondos, lai īstenotu AIF ieguldījumu stratēģiju)

 • nozaru specifiku;

 • ieguldījumu objektu izvēles kritērijus (tostarp iespējamās interešu konflikta situācijas un to novēršanu).

Pievienojamie dokumenti

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes
Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes
Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 82. panta 2.1 daļa - Reģistrēts pārvaldnieks par pārvaldnieka reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu maksā 250 eiro.

Augšupielādējiet vai ievelciet datnes šeit Pārlūkot datnes

Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

Augšupielādējiet ar drošu elektronisko parakstu parakstītu apliecinājumu edoc datnes formātā.