Publicēts: 01.01.2013.


2005. gada 13. janvārī
EIROSISTĒMAS MISIJA

Eirosistēma, ko veido Eiropas Centrālā banka kopā ar to dalībvalstu centrālajām bankām, kuru naudas vienība ir eiro, ir eiro zonas monetārā institūcija. Mūsu galvenais mērķis Eirosistēmā ir saglabāt cenu stabilitāti visas sabiedrības labā. Mēs darbojamies arī kā vadošā finanšu institūcija, un mūsu mērķis ir finanšu stabilitātes nodrošināšana un Eiropas finanšu integrācijas veicināšana.

Īstenojot savus uzdevumus, mēs piešķiram īpašu nozīmi ticamībai, uzticībai, pārredzamībai un atbildībai. Mēs cenšamies uzturēt efektīvu saziņu ar Eiropas pilsoņiem un plašsaziņas līdzekļiem. Mēs esam apņēmušies veidot attiecības ar Eiropas un nacionālajām institūcijām pilnīgā saskaņā ar Līguma noteikumiem un ievērojot neatkarības principu.

Gan stratēģijas izstrādē, gan darbībā mēs vienoti sekmējam mūsu kopējo mērķu sasniegšanu, ievērojot decentralizācijas principu. Mēs esam apņēmušies īstenot labu pārvaldību un efektīvi un optimāli veikt savus uzdevumus sadarbības gaisotnē un komandu darbā. Pamatojoties uz plašo pieredzi un zināšanu apmaiņu, mēs vēlamies stiprināt kopīgu identitāti, paust vienotu viedokli un izmantot kopdarbības augļus sistēmā, kurā skaidri noteikta visu Eirosistēmas dalībnieku loma un atbildība.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.