Publicēts: 29.10.2010.

Lai dažādu valstu statistika būtu salīdzināma ES, ir spēkā divas klasifikācijas sistēmas – Eiropas Kontu sistēma 2010 (EKS 2010) un ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (tālāk tekstā – NACE), – saskaņā ar kurām iespējams klasificēt institucionālās vienības un tautsaimniecības sektorus.

EKS 2010 ir ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

EKS 2010 grupē institucionālās vienības sektoros pēc institucionālo vienību galvenajām funkcijām, uzvedības un mērķiem un vietējās darbības veida vienības nozarēs pēc izmantotajiem resursiem un ražošanas procesa un produktu izlaides.

Saskaņā ar EKS 2010 izšķir piecus institucionālos sektorus: nefinanšu sabiedrības (S.11), finanšu sabiedrības (S.12), valdību (S.13), mājsaimniecības (S.14) un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15). Šie sektori savukārt sadalīti apakšsektoros.

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk