Latvijas Bankas bilance

Bilances datums: 30.04.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.04.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 11.05.2018
30.04.201831.03.2018
AKTĪVI17 816 13617 660 262
Zelts un zeltā izteiktās prasības232 056229 542
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 645 6273 575 965
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 755142 571
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 501 8723 433 394
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem354 631359 774
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem115 863103 506
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro247 660247 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas247 660247 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 933136
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 405 1088 329 691
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 966 7976 889 365
Pārējie vērtspapīri1 438 3111 440 326
Eirosistēmas iekšējās prasības4 645 2264 619 478
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 366 6644 340 916
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi164 032194 510
PASĪVI17 816 13617 660 262
Banknotes apgrozībā4 298 1774 289 521
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 724 4765 307 552
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 724 4765 307 552
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 11223 582
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem836 751821 857
Saistības pret valdību291 113230 241
Pārējās saistības545 638591 616
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 0544 641
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem146 957142 873
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 041 5966 368 854
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 041 5966 368 854
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības378 970308 695
Kapitāls un rezerves368 043392 687
Bilances datums: 31.03.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.03.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.04.2018
31.03.201828.02.2018
AKTĪVI17 660 26217 879 054
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 542230 444
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 575 9653 594 640
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 142 571142 994
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 433 3943 451 646
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem359 774369 716
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem103 506102 152
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro247 660194 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas247 660194 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm136298 691
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 329 6918 307 803
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 889 3656 882 915
Pārējie vērtspapīri1 440 3261 424 888
Eirosistēmas iekšējās prasības4 619 4784 585 730
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 340 9164 307 168
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi194 510195 218
PASĪVI17 660 26217 879 054
Banknotes apgrozībā4 289 5214 228 044
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 307 5525 058 789
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 307 5525 058 789
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm23 58220 470
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem821 857719 306
Saistības pret valdību230 24143 750
Pārējās saistības591 616675 556
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 6416 268
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem142 873143 922
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem393
Eirosistēmas iekšējās saistības6 368 8546 976 554
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 368 8546 976 554
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības308 695350 594
Kapitāls un rezerves392 687374 714
Bilances datums: 28.02.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 28.02.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.03.2018
28.02.201831.01.2018
AKTĪVI17 879 05417 548 224
Zelts un zeltā izteiktās prasības230 444230 188
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 594 6403 480 264
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 142 994141 315
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 451 6463 338 949
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem369 716349 049
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem102 152102 799
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro194 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas194 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm298 691648
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 307 8038 239 989
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 882 9156 800 459
Pārējie vērtspapīri1 424 8881 439 530
Eirosistēmas iekšējās prasības4 585 7304 582 633
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 307 1684 304 071
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi195 218317 994
PASĪVI17 879 05417 548 224
Banknotes apgrozībā4 228 0444 226 990
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 058 7895 596 627
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 058 7895 596 627
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 47038 925
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem719 306214 181
Saistības pret valdību43 75021 128
Pārējās saistības675 556193 053
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem6 26821 898
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem143 922142 727
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3933 524
Eirosistēmas iekšējās saistības6 976 5546 599 220
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 976 5546 599 220
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības350 594308 195
Kapitāls un rezerves374 714395 937
Bilances datums: 31.01.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.01.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.02.2018
31.01.201831.12.2017
AKTĪVI17 548 22417 498 642
Zelts un zeltā izteiktās prasības230 188230 856
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 480 2643 608 692
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 141 315143 477
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 338 9493 465 215
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem349 049355 065
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem102 799101 333
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm648438
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 239 9898 131 197
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 800 4596 719 984
Pārējie vērtspapīri1 439 5301 411 213
Eirosistēmas iekšējās prasības4 582 6334 604 114
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 304 0714 325 552
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi317 994222 287
PASĪVI17 548 22417 498 642
Banknotes apgrozībā4 226 9904 314 088
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 596 6275 712 980
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 596 6275 712 980
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm38 92522 610
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem214 181215 712
Saistības pret valdību21 12829 516
Pārējās saistības193 053186 196
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem21 8982 535
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem142 727144 324
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 524634
Eirosistēmas iekšējās saistības6 599 2206 339 683
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 599 2206 339 683
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības308 195305 552
Kapitāls un rezerves395 937440 524
Bilances datums: 31.12.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.12.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.01.2018
(Precizēts 20.03.2018 pēc gada finanšu pārskatu publicēšanas)
31.12.201730.11.2017
AKTĪVI17 498 64217 248 595
Zelts un zeltā izteiktās prasības230 856230 582
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 608 6923 635 091
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 477144 395
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 465 2153 490 696
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem355 065339 204
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem101 333102 907
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm438148
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 131 1977 955 345
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 719 9846 602 856
Pārējie vērtspapīri1 411 2131 352 489
Eirosistēmas iekšējās prasības4 604 1144 518 342
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 325 5524 239 780
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi222 287222 316
PASĪVI17 498 64217 248 595
Banknotes apgrozībā4 314 0884 219 498
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 712 9805 047 181
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 712 9805 047 181
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm22 6107 550
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem215 712204 726
Saistības pret valdību29 51617 582
Pārējās saistības186 196187 144
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 53510 544
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem144 324150 553
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem6341 629
Eirosistēmas iekšējās saistības6 339 6836 860 056
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 339 6836 860 056
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības305 552269 665
Kapitāls un rezerves440 524477 193
Bilances datums: 30.11.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.11.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.12.2017
30.11.201731.10.2017
AKTĪVI17 248 59516 486 858
Zelts un zeltā izteiktās prasības230 582233 259
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 635 0913 307 360
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 395145 821
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 490 6963 161 539
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem339 204283 088
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem102 907119 462
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1486 507
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro7 955 3457 642 135
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 602 8566 411 283
Pārējie vērtspapīri1 352 4891 230 852
Eirosistēmas iekšējās prasības4 518 3424 502 055
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 239 7804 223 493
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi222 316148 332
PASĪVI17 248 59516 486 858
Banknotes apgrozībā4 219 4984 226 702
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 047 1815 093 762
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 047 1815 093 762
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm7 550
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem204 726206 157
Saistības pret valdību17 58218 271
Pārējās saistības187 144187 886
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem10 5441 072
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem150 553148 540
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 629
Eirosistēmas iekšējās saistības6 860 0566 025 663
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 860 0566 025 663
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības269 665301 697
Kapitāls un rezerves477 193483 265

Multimediji