Publicēts: 01.01.2013.

2009. gada 1. janvārī
Slovākija pievienojas euro zonai

Šodien Slovākijā ieviests euro. Tādējādi to ES dalībvalstu skaits, kuras lieto vienoto Eiropas valūtu, pieaudzis līdz 16. Eiropas Centrālā banka (ECB) ir gandarīta par tālāku euro zonas paplašināšanos.

Pēc euro ieviešanas Slovākijā Národná banka Slovenska kļūst par pilntiesīgu dalībnieci Eurosistēmā - euro zonas centrālo banku sistēmā, ko veido ECB un (ar šodienu) 16 euro ieviesušo ES dalībvalstu nacionālās centrālās bankas (NCB). Saskaņā ar Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem Národná banka Slovenska veikusi atlikušo iemaksas daļu ECB kapitālā un iemaksu ECB ārējo rezervju aktīvos.

Slovākijas monetāro finanšu iestāžu (MFI) integrācija euro zonas banku sistēmā 2009. gada 1. janvārī jau ņemta vērā publikācijā par euro zonas likviditātes vajadzībām un piedāvājuma etalonsummā 2008. gada 29. un 30. decembrī. Eurosistēmas darījumu partneri no Slovākijas varēs piedalīties Eurosistēmas atklātā tirgus operācijās, kas izziņotas pēc 2009. gada 1. janvāra.

To Slovākijā esošo MFI saraksts, uz kurām attiecas rezervju prasības, publicēts ECB interneta lapā. Turpat publicēti arī citās euro ieviesušajās ES dalībvalstīs esošo MFI saraksti. To Slovākijā izvietoto aktīvu saraksts, kuri ir atbilstošs Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums, arī atrodams ECB interneta lapā.

 


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.