Publicēts: 24.02.2018.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome šodien 23.02.2018. ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu, ka ABLV Bank AS ir iestājusies noguldījumu nepieejamība. FKTK padome, ņemot vērā, ka Eiropas Centrālā Banka (ECB) nav devusi instrukciju atcelt 18.02.2018. noteiktos maksājumu ierobežojumus ABLV Bank AS, ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošināt garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu ABLV Bank AS klientiem.

Noguldījumu nepieejamība bankā iestājas, ja FKTK ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs (banka) nespēj izmaksāt saviem klientiem viņu bankas kontā esošos naudas līdzekļus jeb noguldījumus, un FKTK padome pieņem lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “Šāda ir lietu kārtība Eiropas Banku savienības Vienotā Uzraudzības mehānisma ietvaros. Bankai neizdevās īstenot noteiktajā termiņā Eiropas Centrālās bankas dotos uzdevumus, lai tiktu atcelti 18.02.2018. piemērotie maksājumu ierobežojumi. Ņemot vērā šos apstākļus, FKTK kā nacionālais uzraugs rīkojas atbilstoši situācijai, jo mums ir jānodrošina, ka ABLV Bank AS klienti var saņemt tiem pienākošos garantēto atlīdzību līdz 100 000 EUR apmērā. Mūsu nākamie lēmumi būs saistīti ar atlīdzību izmaksu organizēšanu, un mēs par tiem informēsim tuvākajā laikā.

Šāds lēmums nodrošina FKTK darbības mērķa – veicināt noguldītāju interešu aizsardzību – sasniegšanu, jo, tādējādi atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam būs iespējams sākt garantēto atlīdzību izmaksu. Par garantēto atlīdzību izmaksu veidu un kārtību FKTK papildus lems Noguldījumu garantiju likumā noteiktajā termiņā. Garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā 8. darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanas (t.i., ne vēlāk kā 07.03.2018).

Nolūkā aizsargāt ABLV Bank AS noguldītāju likumīgās intereses un novērst tiem iespējamo zaudējumu rašanos FKTK ir aizliegusi ABLV Bank AS kredīta operācijas (ienākošos maksājumus) klientu – noguldītāju kontos šā lēmuma pieņemšanas dienā. Minētais ierobežojums attiecināms arī uz maksājumiem starp ABLV Bank AS klientu kontiem.

Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 EUR garantēto atlīdzību katram ABLV Bank AS klientam.

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā tiek izmaksāta gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz klientu noguldījumiem bankas meitasbankās. ABLV Bank AS meitasbanka ABLV Bank Luxembourg klientiem garantēto atlīdzību izmaksās Luksemburgas depozītu garantiju fonds (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg).

SVARĪGI! Šajā garantēto atlīdzību izmaksas gadījumā Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF) līdzekļi atlīdzību izmaksai netiks izmantoti, jo ABLV Bank AS ir pietiekami likvīdie aktīvi. Garantēto atlīdzību izmaksai Latvijas ABLV Bank AS klientiem pēc pašreizējiem aprēķiniem, ir nepieciešami apmēram 470 miljoni eiro, kurus ABLV Bank AS var nodrošināt.

Papildu informācija klientiem un medijiem FKTK mājas lapā: www.fktk.lv

• Konsultatīvo tālruņu saraksts ABLV Bank AS klientiem: http://bit.ly/2FquVzQ

• FKTK atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par valsts garantēto atlīdzību izmaksu kārtību;

• INFOGRAFIKA par Noguldījumu garantiju fondu;

IEVĒRĪBAI! 

Mediju brīdis notiks sestdien 24. februārī plkst. 10.30 FKTK telpās.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš un Noregulējuma un garantiju fonda daļas vadītāja

Jeļena Ļebedeva sniegs mediju pārstāvjiem jaunāko informāciju saistībā ar ECB un FKTK lēmumiem par ABLV Bank AS.

Norises vieta: FKTK sēžu zāle (2. stāvs), Rīgā, Kungu ielā 1 (ieeja no Rātslaukuma).

Reģistrācija: Mediju pārstāvjiem lūgums reģistrēt savu dalību: https://goo.gl/forms/j3leI9CZ4ziHE5y42 un līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu FKTK caurlaides saņemšanai.

FKTK kontakttālruņi ABLV klientiem: 67774800 67774851 67774841 67774837 67774846 67774938 e-pasts:fktk@fktk.lv Turpmākai informācijai: FKTK Komunikācijas daļa tālr.: + 371 67774808; +371 67774807