Publicēts: 20.10.2023.

Informācija publicēta: 20.10.2023.

Pārbaude veikta: 2023. gada septembrī – oktobrī.

Attiecas uz: visiem nedzīvības apdrošināšanas produkta izstrādātājiem

Latvijas Banka ir veikusi neklātienes (horizontālo) pārbaudi "Par apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu".

Pārbaudes ietvaros Latvijas Banka izvērtēja apdrošināšanas produkta informācijas dokumentos (turpmāk – API dokuments) ietverto informāciju saistībā ar ceļojumu apdrošināšanas produktu. Vērtējums tika veikts, balstoties uz četru nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību un piecu Latvijas Republikā reģistrētu dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāju filiāļu (turpmāk – apdrošinātāji) tīmekļvietnēs publicēto vai apdrošināšanas piedāvājumā ietverto informāciju par ceļojumu apdrošināšanu, ceļojumu apdrošināšanas līguma noteikumiem, vispārējiem apdrošināšanas līguma noteikumiem un API dokumentiem.

Veicot vērtējumu, Latvijas Banka ņēma vērā Komisijas 2017. gada 11. augusta Īstenošanas regulā (ES) 2017/1469, ar ko nosaka apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta standartizētu noformējumu (turpmāk – Regula) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvajos noteikumos Nr. 78 "Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējuma un satura prasību normatīvie noteikumi" (turpmāk – Noteikumi) noteiktās prasības.

Atbilstoši minētajos normatīvajos aktos norādītajam API dokumentam ir jāsniedz apdrošinājuma ņēmējam viegli lasāma, saprotama un salīdzināma produkta informācija, kurai ir jābūt precīzai, un tā nedrīkst būt maldinoša.

Pārbaudē konstatēts, ka vairumā gadījumu API dokumentā iekļautā informācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tomēr atsevišķos API dokumentos konstatētas arī dažas nepilnības.

API dokumentu iedaļas izvērtētas, ņemot vērā šādus kritērijus – vai iedaļā sniegtā informācija atbilst Regulā un Noteikumos noteiktajām prasībām, vai tajā ir sniegta būtiska un salīdzināma informācija, vai informācija nav maldinoša un vai tā ir pietiekama, lai apdrošinājuma ņēmējs varētu pieņemt pamatotu lēmumu.

Uzraudzība