Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 24.09.2014.

Ārējo starptautisko rezervju aktīvu sastāvdaļa, ko izveidojis Starptautiskais Valūtas fonds un ko piešķir tā dalībniekiem, lai papildinātu esošos rezerves aktīvus. Speciālās aizņēmuma tiesības glabā centrālā banka vai centrālā valdība, un tās ir pakļautas šo iestāžu efektīvai kontrolei.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Statistikā lietotie jēdzieni

Statistikā biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums, kas saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.

Skatīt jēdzienus

Statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk