Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 06.06.2012.

Maksājumu bilances sastāvdaļa, kas atspoguļo finanšu aktīvus un finanšu pasīvus (tiešās investīcijas, portfeļieguldījumi, atvasinātie finanšu instrumenti, citi ieguldījumi un rezerves aktīvi) starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Statistikā lietotie jēdzieni

Statistikā biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums, kas saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.

Skatīt jēdzienus

Statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk