en
Publicēts: 15.06.2016

Ziņu aģentūru pakalpojumi, datubāzu pakalpojumi (datubāzu izveide, datu glabāšana un datu un datubāzu, t.sk. direktoriju un adresātu sarakstu, izplatīšana) gan tiešsaistē, gan izmantojot magnētiskos, optiskos vai drukātos informācijas nesējus, kā arī tīmekļa meklēšanas portālus (meklētājprogrammu pakalpojumi, kas atrod interneta adreses klientiem, kuri ievada atslēgvārdus). Tieša neliela apjoma avīžu un periodisko izdevumu abonēšana pa pastu, elektroniski vai citādi, citi tiešsaistes satura sniegšanas pakalpojumi un bibliotēku un arhīvu pakalpojumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.