Publicēts: 15.06.2016. Aktualizēts: 25.07.2023.

Tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu savstarpējie tirdzniecības kredīti, aizņēmumi un aizde­vumi, tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu emitēto parāda vērtspapīru savstarpēja pirkšana un pārdošana, kā arī citi tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu savstarpējie aktīvi un saistības. Ietver arī savstarpējos aktīvus un saistības ar māsas uzņēmumiem, kuri ietilpst vienā tiešo investīciju grupā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Statistikā lietotie jēdzieni

Statistikā biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums, kas saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.

Skatīt jēdzienus

Statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk