Publicēts: 15.06.2016. Aktualizēts: 15.06.2023.

Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši (komisijas maksas un citas maksas par kredītiem, finanšu nomu (finanšu līzingu), faktūrkreditēšanu, finanšu aktīvu pārvaldīšanu, konsultēšanu finanšu jautājumos, valūtas maiņas darījumiem, brokeru pakalpojumiem, vērtspapīru emisiju, pirkšanu un pārdošanu un atvasināto finanšu in­strumentu darījumu organizēšanu) un netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpo­jumi (noguldītājiem un aizņēmējiem noteikto pro­centu likmju starpība, ko finanšu sabiedrības izmanto savu izdevumu segšanai un peļņas gūšanai).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Statistikā lietotie jēdzieni

Statistikā biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums, kas saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.

Skatīt jēdzienus

Statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk