Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 19.01.2022.

Mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, kura uzsākusi elektroniskās naudas emisiju, naudas tirgus fonds, kuru pārvalda Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, un citā valstī reģistrētas kredītiestādes vai monetārās finanšu iestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

 • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
 • Atsevišķu instrumentu veidu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
 • Atsevišķu pārskata veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
 • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit.

Mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022412
67022708

Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

 • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.2.1. punkts
 • Pārskata sagatavošanas skaidrojumi un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.2.2. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit.

"Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022412
67022708

MFI procentu likmju pārskatu sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta monetārā finanšu iestāde vai citā valstī reģistrētas monetārās finanšu iestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

 • Vispārējās norādes - MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.1. punkts
 • Aprēķina metodes izvēles skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.2. punkts
 • Atsevišķu jēdzienu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.3. punkts
 • MFI procentu likmju aprēķina piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.4. punkts
 • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.5. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit.

Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022412
67022708

Naudas tirgus darījumu pārskata sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

 • MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.4.1. punkts
 • Atsevišķu darījumu skaidrojums ar piemēriem – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.4.2. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit.

"Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022708
67022412

Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

 • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.5.1. punkts
 • Pārskata sagatavošanas skaidrojumi un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.5.2. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit.

Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022412
67022708

Rezervju bāzes un prasību aprēķina sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības, uz kurām attiecas rezervju prasības.

"Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi

Obligāto rezervju piemērošanas konsultatīvais ceļvedis (Word)

Konsultācijas pa telefonu:

67022412

Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā.

Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi

Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats (Word)

Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats (pdf)

Konsultācijas pa telefoniem:

67022581
67022299

Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā, iekļaujot informāciju par vērtspapīriem, kuri nodrošina līdzdalību saistītās un radniecīgās sabiedrībās pārskata ceturkšņa pēdējā datumā.

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi

Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (pdf)

Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (Word)

Konsultācijas pa telefoniem:

67022763
67022592

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats (pdf)

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats (Word)

Konsultācijas pa telefoniem:

67022763
67022592

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi

Vērtspapīru bez ISIN kodu mēneša pārskats (pdf)

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats (Word)

Konsultācijas pa telefoniem:

67022763
67022592

Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kuru Eiropas Centrālās bankas Padome iekļāvusi pārskata sniedzēju grupā. Iekļauj informāciju par tiem parāda vērtspapīru, biržā tirgoto akciju un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atlikumiem pārskata ceturkšņa pēdējā datumā, kuri ir kredītiestādes grupas turējumā, iekļaujot arī šīs kredītiestādes grupas iestāžu emitētos vērtspapīrus. Latvijas Banka paziņo kredītiestādei par tās iekļaušanu pārskata sniedzēju grupā.

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi

Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats (pdf)

Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats (Word)

Konsultācijas pa telefoniem:

67022763
67022592

Datu iesniegšanas kalendārs

VSPARK kods Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Periodiskums
VSPARK 27002065 Mēneša bilances pārskats MBP 7. darbadiena M
VSPARK 27002066 Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 7. darbadiena M
VSPARK 27002067 Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 7. darbadiena M
VSPARK 27002068 Peļņas un zaudējumu aprēķins F 7. darbadiena M
VSPARK 27002069 Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbadiena M
VSPARK 27002070 Pārskats par elektronisko naudu K 10. darbadiena P
VSPARK 27002071 Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbadiena C
VSPARK 27002072 Pārskats par pamatkapitāla  sadalījumu N 10. darbadiena M
VSPARK 27002073 Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas   7. darbadiena M
VSPARK 27002074 Pārējo aktīvu izvērsums   7. darbadiena M
VSPARK 27002075 Pārējo saistību izvērsums   7. darbadiena M
VSPARK 27002079 Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats   7. darbadiena M
VSPARK 27002076 Jauno darījumu procentu likmju pārskats   7. darbadiena M
VSPARK 27002078 Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats   7. darbadiena M
VSPARK 27002077 Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskats   7. darbadiena M
VSPARK 27002035 Naudas tirgus darījumu pārskats   Nākamajā darbadienā pēc 7., 15., 23. un mēneša pēdējā datuma N
VSPARK 207002064 Kredītiestāžu, e-naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskats   25. jūlijs un
25. janvāris
P
VSPARK 27002024

VSPARK 27002025

VSPARK 27002026
Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskats
Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskats
Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats
  5. darbadiena M
VSPARK 27002050 Rezervju bāzes un prasību aprēķins   7. darbadiena M
- Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats   7. darbadiena M
- Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats   7. darbadiena M
- Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)   7. darbadiena M
- Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats   30. kalendārā diena C
VSPARK 27002054 Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats   3. darbadiena M


N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.
P – pusgada informācija.