Publicēts: 11.03.2022.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 27. jūlijā Latvijas finanšu iestādēm izdevusi jaunu vispārējo saskaņojumu. Līdz ar jaunā vispārējā saskaņojuma izdošanu tiek atcelts šis 11. martā izdotais vispārējais saskaņojums.  Informācija par jauno, 27. jūlijā izsniegto vispārējo saskaņojumu, lasāma šajā paziņojumā.

Lai nodrošinātu to, ka Krievijas un Baltkrievijas sankciju ietekmē neciestu personas, pret kurām sankcijas nav vērstas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 11. martā Latvijas finanšu iestādēm izdevusi vispārējo saskaņojumu. Tas atļauj finanšu iestādēm veikt maksājumus, kas saistīti ar šo personu pamatvajadzību vai pamata saimnieciskās darbības izdevumu nodrošināšanu. Vispārējais saskaņojums nenozīmē, ka šie maksājumi tiks veikti bez izvērtējuma. Tomēr situācijās, kad maksājums var tikt veikts, tas lieki netiks aizkavēts, atļauju izsniedzot katram atsevišķi. Iepriekš izdotais vispārējais saskaņojums papildināts ar izņēmumiem juridiskajām personām.

Ņemot vērā FKTK 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 126 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvo noteikumu” 19.1 punktā  noteiktos izņēmumus, kā arī ņemot vērā Eiropas Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto, kompetentās iestādes var atļaut piekļuvi naudas līdzekļiem, ja tie ir nepieciešami fizisku personu pamatvajadzību nodrošināšanai.

Fizisko personu pamatvajadzības

FKTK, izsniedzot šo vispārējo saskaņojumu, atļauj finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši attiecīgu pieteikumu finanšu darījumam, bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas izpildīt finanšu darījumus, kuros ir iesaistītas personas, attiecībā uz kurām noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts sankciju regulējumu, kas nepieciešami šādu fizisko personu un fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzībām*: pārtikai; mājokļa īrei; hipotekārā kredīta maksājumiem, medikamentiem un ārstniecības pakalpojumiem; nodokļiem un valsts nodevām; apdrošināšanai apdrošināšanas veidos, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikti par obligātiem; komunālajiem maksājumiem (tostarp pārmaksu atmaksāšanas darījumiem); uzturlīdzekļiem bērna vajadzību nodrošināšanai; darba algu izmaksai; valsts sociālo pabalstu, vecuma un citu pensiju un tiem pielīdzināmu maksājumu saņemšanai.

Juridisko personu pamata saimnieciskās darbības izdevumi

Ievērojot noteikumu 19.1. apakšpunktu, FKTK atļauj finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši attiecīgu pieteikumu finanšu pakalpojumam, bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas izpildīt finanšu pakalpojumu, kurā ir iesaistīta juridiska persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar ES vai NATO dalībvalsts sankciju regulējumu pret Krieviju un Baltkrieviju, un kura ir saistīta ar ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsti, un finanšu pakalpojumu saņemšana ir pamatoti nepieciešama šādas juridiskās personas turpinājumā norādīto pamata saimnieciskās darbības izdevumu segšanai tiktāl, cik tie ir stingri nepieciešami, lai juridiskā persona varētu turpināt pastāvēt: 1) nodokļi; 2) obligātās valsts nodevas; 3) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 4) darbinieku, kuri ir Latvijas Republikas rezidenti, darba samaksa un citi no darba tiesiskajām attiecībām izrietoši obligātie maksājumi (slimības pabalsts, atvaļinājuma kompensācija, atlaišanas pabalsts un citi maksājumi saskaņā ar Darba likumu un saistītajiem normatīvajiem aktiem) pie nosacījuma, ka vienam darbiniekam mēnesī izmaksājamie no darba tiesiskajām attiecībām izrietošie maksājumi nepārsniedz 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro) bruto apmēru; 5) izdevumi, kas nepieciešami gada pārskata, grāmatvedības, nodokļu atskaišu sagatavošanai, pie nosacījuma, ja izdevumu summa atbilst vai būtiski nepārsniedz izdevumu summu, kādu attiecīgā juridiskā persona maksāja par minētajiem pakalpojumiem, pirms pret to tika noteikti finanšu ierobežojumi, un pie nosacījuma, ka līdzekļu nodošana šādam maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ES vai NATO dalībvalstu sankciju regulējumu; 6) maksājumi par saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktajiem obligātajiem apdrošināšanas veidiem, pie nosacījuma, ka šādu izdevumu summa atbilst vai būtiski nepārsniedz izdevumu summu, kādu attiecīgā juridiskā persona maksāja par minētajiem pakalpojumiem, pirms pret to tika noteikti finanšu ierobežojumi, un pie nosacījuma, ka līdzekļu nodošana šādam maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ES vai NATO dalībvalstu sankciju regulējumu; 7) izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem; 8) izdevumi par telpu nomu, pie nosacījuma, ka šādu izdevumu summa atbilst vai būtiski nepārsniedz izdevumu summu, kādu attiecīgā juridiskā persona maksāja par minētajiem pakalpojumiem pirms pret to tika noteikti finanšu ierobežojumi, un pie nosacījuma, ka līdzekļu nodošana šādam maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ES vai NATO dalībvalstu sankciju regulējumu.

Maksājumi par kredītsaistībām

Ievērojot noteikumu 19.4. apakšpunktu, FKTK atļauj finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši pieteikumu finanšu pakalpojumam, kurā ir iesaistīta fiziska vai juridiska persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar ES vai NATO dalībvalsts sankciju regulējumu pret Krieviju un Baltkrieviju, un kura ir saistīta ar ES vai EEZ dalībvalsti bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas izpildīt finanšu pakalpojumu – maksājumus par kredītsaistībām, ar nosacījumu, ka līdzekļu nodošana šādam maksājuma saņēmējam nav aizliegta saskaņā ES vai NATO dalībvalstu sankciju regulējumu. Finanšu pakalpojumu sniedz, ja tā saņemšana ir pamatoti nepieciešama un fiziska vai juridiska persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, saistības uzņēmusies, pirms tā iekļauta ES vai NATO dalībvalsts noteikto sankciju regulējumā pret Krieviju un Baltkrieviju: Vienlaikus FKTK sagaida, ka iestāde pirms katra darījuma izpildes veiks papildu pārbaudes, lai atbilstoši izvērtētu, vai sniedzamais pakalpojums atbilst noteikumos noteiktajiem izņēmumiem un darījumā nav saskatāmas sankciju apiešanas vai aizdomīga darījuma pazīmes**. Darījumu, kas neatbilst vispārējā saskaņojumā uzskaitītajiem mērķiem, bet finanšu iestādes ieskatā atbilst noteikumu 19.1. punktā noteiktajiem izņēmumiem, izpildei nepieciešams saņemt atsevišķu FKTK atļauju.

* Atbilstoši Noteikumu 19. punktam attiecināms uz personu, kura ir saistīta ar Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti. Saistība var izpausties kā, piemēram, ārstniecības pakalpojumu saņemšana Eiropas Savienības dalībvalstī.

** Vispārējais saskaņojums neparedz tirgus dalībnieka pienākumu izpildīt finanšu darījumu, bet gan tiesības un ir attiecināms uz darījumu, kurā iesaistīta sankcijām pakļauta persona. Tā, piemēram, atbilstoši Vispārējam saskaņojumam kredītiestāde drīkst ieskaitīt no sankcijām pakļautas personas saņemtu vecuma pensiju privātpersonas kontā, un kredītiestādei nav pienākums pārbaudīt šo naudas līdzekļu tālāku izlietošanu.