Publicēts: 01.01.2013.

(2008. gada septembris - 2008. gada novembris)

Latvijas Bankas padome 11. septembra sēdē nolēma samazināt rezervju normu banku saistībām virs diviem gadiem no 6% līdz 5%, kā arī rezervju normu visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām no 8% līdz 7%. Lēmums stājās spēkā 2008. gada 24. oktobrī.

Savukārt 13. novembra sēdē Latvijas Bankas padome nolēma samazināt rezervju normu banku saistībām virs 2 gadiem no 5% līdz 3% un samazināt rezervju normu visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām no 7% līdz 5%. Lēmumi par abu termiņu likmes samazinājumu stājas spēkā divos posmos attiecīgi, par 1% no 24. novembra un vēl par 1% no 24. decembra. centrālās bankas procentu likmes refinansēšanas likme, likme aizdevumu iespējai uz nakti un likme noguldījumu iespējai uz nakti netika mainītas.

Ņemot vērā, ka inflācija turpinājusi mazināties straujāk nekā sagaidīts reizē ar tautsaimniecības aktivitātes vājināšanos un līdz ar lēnāku kreditēšanas kāpumu ir būtiski samazinājusies banku sektora loma iekšzemes pieprasījuma uzturēšanā, ir iespējams turpināt mīkstināt stingras monetārās politikas noteiktos ietvarus finanšu tirgum, atbrīvojot bankām papildu finanšu resursus kreditēšanai, tā radot labvēlīgākus apstākļus tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai. Šāda papildu finanšu resursu atbrīvošana bankām veicinātu to likviditātes uzlabošanos, ņemot vērā pašreizējo saspringto situāciju resursu piesaistē.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Sistēmas noteikumus dalībai SAMS" un "Sistēmas noteikumus dalībai EKS". Šie noteikumi pieņemti, lai vienkāršotu un vienādotu Latvijas Bankas maksājumu sistēmu (starpbanku automatizētā maksājumu sistēma bruto maksājumiem latos SAMS, elektroniskā klīringa sistēma maksājumiem latos un eiro EKS un maksājumu sistēma bruto maksājumiem eiro TARGET2-Latvija) juridisko ietvaru. Ir paplašināts to iestāžu loks, kam ir tiesības piedalīties SAMS un EKS ar ES valstu centrālajām bankām, Eiropas centrālo banku un citām iestādēm, t.sk. Valsts kasi, kuras sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā.

Jaunā redakcijā tika apstiprināti "Noteikumi par lata naudas zīmēm". Tajos reglamentēti ar banknošu un monētu izstrādi un apriti saistīti procesi, tai skaitā bojātu naudas zīmju maiņas kārtība. Interesenti ar dokumentiem var iepazīties Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Tiesību akti".