Publicēts: 01.01.2013.

Sākot ar 2010. gada marta publikāciju, lata efektīvo kursu aprēķināšanā izmantotais bāzes periods ir 1996. gada janvāris, kā arī mainīta tirdzniecības valstu īpatsvaru lietošanas metodoloģija (plašāku skaidrojumu par datu aprēķināšanā lietoto metodoloģiju sk. sadaļā "Metodoloģija"). Metodoloģijas pārmaiņas attiecinātas uz visām datu laikrindām.