Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 26. aprīlis
ECB kapitāla parakstīšanas atslēga
(Adobe PDF formātā)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Eiropas Centrālās bankas statūtu 29. pantu nacionālo centrālo banku (NCB) daļas ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā tiek svērtas vienādi saskaņā ar NCB dalībvalstu īpatsvaru no ES kopējā iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta, atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojumam ECB. Šos svērumus koriģē reizi piecos gados, un jaunākās izmaiņas izdarītas 2004. gada 1. janvārī.

2004. gada 1. maijā, kad ES pievienosies desmit jaunas dalībvalstis, ECB kapitāla atslēga tiks paplašināta. NCB jaunās daļas kapitāla atslēgā ir noteiktas tabulā.

Saskaņā ar ECBS statūtu 49.3. pantu, kas statūtiem pievienots ar Pievienošanās līgumu, ECB parakstītais kapitāls automātiski pieaug, kad jaunās dalībvalstis pievienojas ES un šo valstu centrālās bankas pievienojas ECBS. Pieaugumu nosaka, reizinot esošo parakstītā kapitāla apjomu (t.i., 5 000 milj. eiro) ar attiecību starp pievienojošos NCB svērumu un jau esošo ECBS dalībvalstu NCB svērumu paplašinātajā kapitāla atslēgā. Tādēļ 2004. gada 1. maijā ECB parakstīto kapitālu palielinās līdz 5 564 669 247.19 eiro.

Eirosistēmas valstu centrālajām bankām parakstītais kapitāls ir jāapmaksā pilnībā. Trīspadsmit ārpus eiro zonas esošajām NCB (desmit jaunās NCB, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank un Bank of England) ir jāiemaksā sava parakstītā kapitāla obligātā procentuālā daļa (2004. gada 1. maijā - 7%) ECB darbības izmaksām.

Attiecīgie ECB lēmumi ir pieejami ECB interneta lapā un noteiktajā laikā tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". 

 

 

                 ECB kapitāla            parakstīšanas atslēga (%)

     Parakstītā kapitāla daļa (eiro)

 

      no 2004.    gada 1. janvāra

     no 2004. gada 1. maija

        no 2004. gada 1. maija

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique

2.8297

2.5502

141 910 195.14

Deutsche Bundesbank

23.4040

21.1364

1 176 170 750.76

Bank of Greece

2.1614

1.8974

105 584 034.30

Banco de España

8.7801

7.7758

432 697 551.32

Banque de France

16.5175

14.8712

827 533 093.09

Central Bank & Financial Services Authority of Ireland

1.0254

0.9219

51 300 685.79

Banca d’Italia

14.5726

13.0516

726 278 371.47

Banque centrale du Luxembourg

0.1708

0.1568

8 725 401.38

De Nederlandsche Bank

4.4323

3.9955

222 336 359.77

Oesterreichische Nationalbank

2.3019

2.0800

115 745 120.34

Banco de Portugal

2.0129

1.7653

98 233 106.22

Suomen Pankki – Finlands Bank

1.4298

1.2887

71 711 892.59

Starpsumma – Eirosistēma

79.6384

71.4908

3 978 226 562.17

Danmarks Nationalbank

1.7216

1.5663

87 159 414.42

Sveriges Riksbank

2.6636

2.4133

134 292 162.94

Bank of England

15.9764

14.3822

800 321 860.47

Starpsumma – sākotnējā ārpus eiro zonas esošo NCB grupa

20.3616

18.3618

1 021 773 437.83

Česká národní banka

0.0000

1.4584

81 155 136.30

Eesti Pank

0.0000

0.1784

9 927 369.94

Central Bank of Cyprus

0.0000

0.1300

7 234 070.02

Latvijas Banka

0.0000

0.2978

16 571 585.02

Lietuvos bankas

0.0000

0.4425

24 623 661.42

Magyar Nemzeti Bank

0.0000

1.3884

77 259 867.83

Central Bank of Malta

0.0000

0.0647

3 600 341.00

Narodowy Bank Polski

0.0000

5.1380

285 912 705.92

Banka Slovenije

0.0000

0.3345

18 613 818.63

Národná banka Slovenska

0.0000

0.7147

39 770 691.11

Starpsumma – jaunās ārpus eiro zonas esošās NCB

0.0000

10.1474

564 669 247.19

Kopsumma

100.0000

100.0000

5 564 669 247.19


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.