Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 21. jūlijā
Jauno dalībvalstu centrālo banku un banku uzraudzības iestāžu pievienošanās saprašanās memorandiem par augsta līmeņa sadarbības principiem krīzes vadības situācijās un starp maksājumu sistēmu pārraudzības iestādēm un banku uzraudzības iestādēm

Eiropas Savienības (ES) jauno dalībvalstu banku uzraudzības iestādes un centrālās bankas piekritušas ievērot: 1) kopš 2003. gada 1. marta spēkā esošo Saprašanās memorandu par augsta līmeņa sadarbības principiem krīzes vadības situācijās un 2) kopš 2001. gada 1. janvāra spēkā esošo Saprašanās memorandu par sadarbību starp maksājumu sistēmu pārraudzības iestādēm un banku uzraudzības iestādēm Ekonomikas un monetārās savienības 3. posmā. Šā paziņojuma presei 1. pielikumā pievienots pilns to iestāžu saraksts, kuras tagad ir šo Saprašanās memorandu (SM) puses. Jauno dalībvalstu centrālo banku un banku uzraudzības iestāžu pievienošanās SM stājās spēkā 2004. gada 17. jūnijā.

Saprašanās memorands par augsta līmeņa sadarbības principiem krīzes vadības situācijās starp ES banku uzraudzības iestādēm un centrālajām bankām ietver principu un procedūru kopumu pārrobežu sadarbībai starp banku uzraudzības iestādēm un centrālajām bankām krīzes situācijās. Šie principi un procedūras īpaši ietver krīzes vadību atbildīgo personu identificēšanu, nepieciešamās informācijas plūsmas starp visām iesaistītajām iestādēm un praktiskus nosacījumus, lai dalītos ar informāciju pārrobežu līmenī. SM paredz arī loģistikas infrastruktūras izveidi, lai atbalstītu pilnveidoto pārrobežu sadarbību starp iestādēm. 

SM noteiktā struktūra būs piemērojams krīzes situācijām, kam var būt potenciālas pārrobežu sekas, kas skar atsevišķas kredītiestādes vai banku grupas vai ir saistītas ar naudas un finanšu tirgu un/vai tirgus infrastruktūras (t.sk. maksājumu infrastruktūras) traucējumiem, un kas var radīt potenciālu kopēju ietekmi uz dalībvalstīm. Sadarbības veidu noteiks krīzes specifiskās iezīmes, un tā aptvers visus atbilstošos uzraudzības iestāžu un centrālo banku uzdevumus un funkcijas, kā arī atbildīs rīcības brīvībai, kas nepieciešama katrai no iesaistītajām iestādēm. Sīkāka informācija atrodama 2003. gada 10. marta paziņojumā presei.

Saprašanās memorands par sadarbību starp maksājumu sistēmu pārraudzības iestādēm un banku uzraudzības iestādēm Ekonomikas un monetārās savienības 3. posmā galvenokārt paredzēts, lai veicinātu sadarbību attiecībā uz liela apjoma maksājumu sistēmām. Šā paziņojuma presei 2. pielikumā atrodams aktualizēts to maksājumu sistēmu saraksts, uz kurām attiecas minētais memorands. Turklāt SM var kalpot par pamatu sadarbībai neliela apjoma maksājumu sistēmu, t.sk. e-naudas shēmu, jomā. SM paredzētā vispārējā struktūra noteikta tā, lai nodrošinātu to maksājumu sistēmu un kredītiestāžu drošību un stabilitāti, kuras ir šo sistēmu dalībnieces. Šis SM attieksies arī uz tām ieguldījumu sabiedrībām, kas ir maksājumu sistēmu dalībnieces, tādā apjomā, kādā to mītnes zemes uzraudzības iestādes piekritušas ietvert šīs sabiedrības līgumā. Īpaša uzmanība veltīta sadarbībai un apmaiņai ar informāciju šādos gadījumos: 1) kad saņemts pieteikums par pievienošanos kādai esošai maksājumu sistēmai vai kad tiek izveidota jauna sistēma; 2) pēc nepārtrauktības principa un 3) krīzes vadības situācijās. Sīkāka informācija atrodama 2001. gada 2. aprīļa paziņojumā presei.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.