Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 5. augustā
Pārskats par eirosistēmas aizdevumu nodrošinājuma struktūru: otrais solis ceļā uz vienotu sarakstu

2003. gada jūnijā Eiropas Centrālā banka (ECB) sāka publiskas konsultācijas, lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokļus par pasākumiem Eirosistēmas aizdevumu nodrošinājuma struktūras pilnveidei. Pēc pozitīvas reakcijas uz šo iniciatīvu ECB Padome apstiprināja Vienotā saraksta pakāpenisku ieviešanu Eirosistēmas aizdevumu nodrošinājuma struktūrā (sk. 2004. gada 10. maija paziņojumu presei), lai aizstātu pašreizējo atbilstoša aizdevumu nodrošinājuma divpakāpju sistēmu. ECB arī paziņoja, ka pirmais tās paredzētais solis būs tās aizdevumu nodrošinājuma struktūras papildināšana ar tādu jaunu aktīvu kategoriju, kuri agrāk tika uzskatīti par neatbilstošiem (eiro denominēti parāda instrumenti, ko emitējuši uzņēmumi, kas izveidoti to desmit valstu grupā, kuras neietilpst Eiropas Ekonomiskajā zonā).

Otrais solis ir Padomes principā apstiprinātā visu eiro zonas valstu banku aizdevumu iekļaušana Vienotajā sarakstā. Informācija par banku aizdevumu konkrētajām iezīmēm un to piemērotības atzīšanas laiku tiks attiecīgi paziņota, tiklīdz būs nokārtoti pašlaik vēl neatrisinātie ar ieviešanu saistītie jautājumi.

Padome arī nolēmusi, ka Vienotajā sarakstā tiks iekļauti mazumtirdzniecības ar hipotēku nodrošināti parāda instrumenti, kas nav ātri pārdodami un kas pašlaik ietver tikai Īrijas ar hipotēku nodrošinātās parādzīmes.

Visbeidzot, Padome arī nolēmusi, ka Vienotajā sarakstā netiks iekļauti pašu kapitāla instrumenti, kas pašlaik tiek atzīti par piemērotiem otrās pakāpes nodrošinājumam Spānijā, Nīderlandē un Portugālē. Tādējādi šie aktīvi tiks atzīti par nepiemērotiem atbilstoši īpašam laika plānam, kas tiks attiecīgi izziņots.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.