Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 13. august?
2005. gada rezervju pras?bu izpildes periodu indikat?v? grafika public?šana

Šodien Eiropas Centr?l? banka (ECB) public? 2005. gada rezervju pras?bu izpildes periodu indikat?vo grafiku.

?emot v?r? ECB Padomes 2005. gada san?ksmju grafiku (sk. 2004. gada 17. j?nij? ECB sniegto inform?ciju presei) un Eirosist?mas 2005. gada izso?u oper?ciju indikat?vo grafiku (ar? tiek publiskots šodien), 2005. gada rezervju pras?bu izpildes periodu indikat?vais grafiks ir š?ds.

2005. gada rezervju pras?bu izpildes periodu indikat?vais grafiks

Attiec?g? Padomes s?de

Izpildes perioda s?kums

Izpildes perioda beigas

Rezervju b?zes dati kred?tiest?d?m, kuras sniedz m?neša p?rskatus

Rezervju b?zes dati kred?tiest?d?m, kuras sniedz ceturkš?a p?rskatus

Izpildes perioda ilgums (dienas)

2005. gada 13. janv?ris

2005. gada 19. janv?ris

2005. gada 7. febru?ris

2004. gada novembris

2004. gada septembris

20

2005. gada 3. febru?ris

2005. gada 8. febru?ris

2005. gada 8. marts

2004. gada decembris

2004. gada septembris

29

2005. gada 3. marts

2005. gada 9. marts

2005. gada 12. apr?lis

2005. gada janv?ris

2004. gada decembris

35

2005. gada 7. apr?lis

2005. gada 13. apr?lis

2005. gada 10. maijs

2005. gada febru?ris

2004. gada decembris

28

2005. gada 4. maijs

2005. gada 11. maijs

2005. gada 7. j?nijs

2005. gada marts

2004. gada decembris

28

2005. gada 2. j?nijs

2005. gada 8. j?nijs

2005. gada 12. j?lijs

2005. gada apr?lis

2005. gada marts

35

2005. gada 7. j?lijs

2005. gada 13. j?lijs

2005. gada 9. augusts

2005. gada maijs

2005. gada marts

28

2005. gada 4. augusts

2005. gada 10. augusts

2005. gada 6. septembris

2005. gada j?nijs

2005. gada marts

28

2005. gada 1. septembris

2005. gada 7. septembris

2005. gada 11. oktobris

2005. gada j?lijs

2005. gada j?nijs

35

2005. gada 6. oktobris

2005. gada 12. oktobris

2005. gada 8. novembris

2005. gada augusts

2005. gada j?nijs

28

2005. gada 3. novembris

2005. gada 9. novembris

2005. gada 5. decembris

2005. gada septembris

2005. gada j?nijs

27

 Saska?? ar nelieliem labojumiem 2004. gada grafik? p?d?j? izpildes perioda p?d?j? diena tagad ir 2005. gada 18. janv?ris, nevis 2005. gada 19. janv?ris, k? tika public?ts 2003. gada august?.

 


Eiropas Centr?l? banka
Preses un inform?cijas da?a
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
T?lr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
P?rpublic?jot oblig?ta avota nor?de.