Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 13. augustā
2005. gada Eirosistēmas izsoļu operāciju indikatīvā grafika publicēšana

Šodien Eiropas Centrālā banka (ECB) publicē Eirosistēmas 2005. gada izsoļu operāciju indikatīvo grafiku (sk. pielikumu).

Indikatīvais grafiks sagatavots saskaņā ar kārtību, kura noteikta ECB publikācijā “The implementation of monetary policy in the euro area: General documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures” (2004. gada februāris).

ECB mērķis ir radīt apstākļus, kas nodrošinātu iespējas visu eiro zonas valstu partneriem piedalīties Eirosistēmas galvenajās un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās. Tāpēc, sagatavojot šo operāciju grafiku, ECB veikusi atbilstīgas korekcijas, lai ņemtu vērā atsevišķo eiro zonas valstu brīvdienas un svētku dienas.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.