Publicēts: 01.01.2013.


2005. gada 13. janvārī
Informācija par eiro viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2004. gada otrajā pusē gan euro zonā, gan valstīs ārpus euro zonas pavisam no apgrozības tika izņemtas 287 000 viltotas euro banknotes. Šo skaitli jāsalīdzina ar viltojumu skaitu gada pirmajā pusē, kad tika atklātas aptuveni 307 000 viltotās banknotes. Tādējādi kopējais viltojumu skaits 2004. gadā bija aptuveni 594 000. Lai gan tas ir par apmēram 8% vairāk nekā 2003. gadā, pēdējā laikā viltojumu skaitam ir tendence mazināties.

To dalījums pēc nominālvērtības ir šāds.

 

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Kopā

Dalījums pēc nominālvērtības (%)

1

5

24

48

17

4

1

100%

 

Šie skaitļi aplūkojami, ņemot vērā apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu (aptuveni 9 mljrd.).

Sabiedrība var būt pārliecināta par euro banknošu kvalitāti un to pretviltošanas elementu drošību, tomēr Eurosistēma, tas ir, Eiropas Centrālā banka (ECB) un 12 euro zonas valstu nacionālās centrālās bankas joprojām iesaka uzmanīties, jo iespēja saņemt viltotas banknotes pastāv. Vairākumu viltoto euro banknošu var viegli atšķirt no īstajām, izmantojot Eurosistēmas informatīvajā materiālā aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Šīs pārbaudes skaidrojumu sk. ECB interneta lapā[1]. Rūpīgi lietojot šo metodi, iespējams noteikt pat labi izgatavotus viltojumus. Ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta.

Cīņā pret viltojumiem Eurosistēma ļoti cieši sadarbojas ar Eiropolu, Interpolu, Eiropas Komisiju (kuras uzdevums ir izplatīt informāciju par euro monētu viltojumiem) un valstu policijas dienestiem. Katram, kurš saņēmis viltotu banknoti, tā jāiesniedz vai nu vietējā policijas iecirknī, pēc iespējas sīkāk informējot par tās izcelsmi, vai arī, ja attiecīgajā valstī atļauta šāda prakse, šīs valsts nacionālajā centrālajā bankā.

___________________


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.