Publicēts: 01.01.2013.


2005. gada 8. februārī
Progresa ziņojums par TARGET2


2004. gada 16. decembrī ECB Padome apstiprināja TARGET2 vienotās platformas (SSP) izveidi, pamatojoties uz Banca d'Italia, Banque de France un Deutsche Bundesbank kopīgo piedāvājumu.

Progresa ziņojumā par TARGET2 aplūkoti trīs galvenie jautājumi - pakalpojumi, cenu noteikšana un pāreja uz TARGET2. 2004. gada 16. decembrī Padome pieņēma lēmumu par šiem jautājumiem. Visas euro zonas centrālās bankas apliecinājušas savu dalību TARGET2. Eurosistēma turpinās informēt sabiedrību par TARGET2 ieviešanas norisi.

 


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.