Publicēts: 01.01.2013.


2005. gada 21. martā
Padomes paziņojums saistībā ar ECOFIN Padomes ziņojumu par Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanas uzlabošanu

ECB Padome ir nopietni nobažījusies par ierosinātajiem Stabilitātes un izaugsmes pakta grozījumiem. Nedrīkst pieļaut, lai Pakta korektīvās daļas grozījumi grautu ticību Eiropas Savienības fiskālajām pamatnostādnēm un valsts finanšu stabilitātei euro zonas dalībvalstīs. Attiecībā uz Pakta preventīvo daļu Padome pieņem zināšanai dažus ierosinātos grozījumus, kas ir saskaņā ar iespējamo šīs Pakta daļas iedarbības pastiprināšanu.

Ekonomikas un monetārās savienības sekmīgai darbībai būtiska ir droša fiskālā politika un uz cenu stabilitāti vērsta monetārā politika. Tas ir priekšnoteikums makroekonomiskajai stabilitātei, izaugsmei un kohēzijai euro zonā. Ir vitāli svarīgi, lai dalībvalstis, Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padome stingri un konsekventi īstenotu pārskatītās pamatnostādnes, veicinot piesardzīgu fiskālo politiku.

Pašreizējos apstākļos vairāk kā jebkad ir nepieciešams, lai visas iesaistītās puses pildītu tām uzticētos pienākumus. Sabiedrība un tirgus dalībnieki var būt droši, ka Padome saglabā ciešu apņemšanos saskaņā ar savām pilnvarām uzturēt cenu stabilitāti.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.