Publicēts: 01.01.2013.


Latvijas banku sistēmas un Latvijas Bankas monetāro rādītāju, kā arī starptautisko rezervju raksturlielumu publicēšanas datumi ir atrodami Starptautiskā Valūtas fonda Datu izplatīšanas standartu biļetena padomes interneta lapā (http://dsbb.imf.org).

Svarīgāko monetāro rādītāju apkopojums tagad pieejams arī MS Excel tabulās.

Par kredītiestāžu kopsavilkuma bilances rādītāju publicēšanas kārtības pārmaiņām
Sākot ar datiem par 2001. gada 1. ceturksni, izdevumā "Monetārais Apskats" mainīta kredītiestāžu kopsavilkuma bilances rādītāju publicēšanas kārtība. "Aktīvi pārvaldīšanā", kas līdz šim bija ietverti sadaļās "Ārzemju aktīvi" un "Neklasificētie aktīvi", un "Pasīvi pārvaldīšanā", kas līdz šim bija ietverti sadaļās "Ārzemju pasīvi" un "Neklasificētie pasīvi", turpmāk tiks uzrādīti kā papildposteņi, neietverot tos bilancē. Tāpēc mainās kredītiestāžu aktīvu un pasīvu, kā arī banku sistēmas tīro ārējo aktīvu, pārējo aktīvu (neto) un tīro iekšējo aktīvu apjoms.


Par pārmaiņām naudas bāzes (M0) aprēķināšanā
Sākot ar 2001. gada janvāri, naudas bāzē netiek iekļauti termiņnoguldījumi Latvijas Bankā.


Ārējo rezervju un ārvalstu valūtas likviditātes datu publicēšanas kārtība
Sākot ar datiem par 2000. gada aprīli, Latvijas Banka interneta lapā atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda Speciālā datu izplatīšanas standarta (SDIS) prasībām publicē tabulu "Ārējās rezerves un ārvalstu valūtas likviditāte". Dati šajā tabulā katru mēnesi tiek atjaunoti (sk. datu izplatīšanas kalendāru).


Mainīta banku sektora ārzemju pasīvu publicēšanas kārtība
Sākot ar datiem par 2000. gada 1. ceturksni, izdevumā "Monetārais Apskats" mainīta banku sektora ārzemju pasīvu publicēšanas kārtība. Latvijas banku sektora no nerezidentiem piesaistītais kapitāls un rezerves, kas tika ietvertas sadaļā "Ārzemju pasīvi", turpmāk ietvertas sadaļā "Kapitāls un rezerves". Tāpēc mainās banku sistēmas tīro ārējo aktīvu, pārējo aktīvu (neto) un tīro iekšējo aktīvu apjoms, kā arī kredītiestāžu ārzemju pasīvu apjoms (pārrēķinātie dati izdevuma 1.b un 5.b tabulā publicēti par periodu kopš 2000. gada janvāra).


Ārējo rezervju palielinājums
Latvijas valdība ārvalstu aizņēmumu neizmantotos līdzekļus noguldījusi Latvijas Bankā, kas šos līdzekļus ieguldījusi ļoti likvīdos ārvalstu valūtās denominētos finanšu instrumentos. Tā kā Latvijas Banka tieši kontrolē šos savā valdījumā esošos un brīvi pieejamos ārējos aktīvus, kopš 2000. gada 31. maija attiecīgie aktīvi iekļauti ārējās rezervēs.