en

Statistikā lietotie jēdzieni

Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļas "Statistika" tēmā "Statistikā lietotie jēdzieni" ietverti tēmās "Galvenie statistikas rādītāji" un "Apraksti" biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums. Jēdzieni saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.
 • Visi AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
  M1
 • Šaurās naudas rādītājs, kas ietver skaidro naudu apgrozībā un eiro zonas rezidentu uz nakti veiktos noguldījumus MFI.
  Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.

  M2
 • Vidējās naudas rādītājs, kas ietver M1 un eiro zonas rezidentu MFI veiktos noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem ieskaitot (īstermiņa krājnoguldījumus) un noguldījumus ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot (īstermiņa noguldījumus).
  Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.

  M3
 • Plašās naudas rādītājs, kas ietver M2, tirgojamus instrumentus, īpaši atpirkšanas līgumus, naudas tirgus fondu akcijas un daļas, kā arī MFI emitētos parāda vērtspapīrus ar termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot.
  Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.

  Mājsaimniecības
 • Fiziskās personas vai fizisko personu grupas kā patērētāji un tikai pašu galapatēriņam domātu preču ražotāji un nefinanšu pakalpojumu sniedzēji. Par mājsaimniecībām uzskatāmi arī pašnodarbinātie, kas ir fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidotas saimnieciski organizatoriskas vienības, par kuru saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuru grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā.
  Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
 • Atsevišķas juridiskās vienības, kas nodrošina preces un pakalpojumus fiziskajām personām vai fizisko personu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, no valdības veiktajiem maksājumiem, kā arī no ienākumiem, kas gūti no nekustamā īpašuma. Šādas biedrības un nodibinājumi ir, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kā arī kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas.
  Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

  Maksājumu bilance
 • Maksājumu bilance ir statistikas pārskats, kas atspoguļo darījumus starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem. Tā ietver tekošo kontu, kapitāla kontu un finanšu kontu.
  Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

  Monetārais zelts
 • Zelts, kas ir ārējo starptautisko rezervju aktīvu sastāvdaļa. Monetāro zeltu glabā centrālā banka vai centrālā valdība, un tas pakļauts šo iestāžu efektīvai kontrolei.
  Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

  Monetārās finanšu iestādes (MFI)
 • Centrālā banka, kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības, naudas tirgus fondi un citas finanšu iestādes, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī elektroniskās naudas iestādes, kuru pamatdarbība ir elektroniskās naudas emisija.
  Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulai (EK) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2013/33).