Publicēts: 22.04.2024.

Eiropas Centrālā banka pārskatījusi ar klimata pārmaiņām saistītos statistiskos rādītājus. Šie rādītāji ļauj labāk novērtēt ar klimata pārmaiņām saistīto risku ietekmi uz finanšu sektoru un pārraudzīt ilgtspējīga un ekoloģiska finansējuma attīstību.

Rādītāji aptver 3 jomas:

  1. Ilgtspējīga finansējuma eksperimentālie rādītāji sniedz pārskatu par parāda instrumentiem, kurus emitents klasificējis kā "zaļus", "sociālus", "ilgtspējīgus" vai "ar ilgtspējību saistītus" un kuri emitēti vai tiek turēti eirozonā.
  2. Finanšu iestāžu finansēto oglekļa dioksīda emisiju analītiskie dati sniedz informāciju par finanšu iestāžu vērtspapīru un aizdevumu portfeļu oglekļietilpību un finanšu sektora atkarību no darījuma partneriem ar oglekļietilpīgiem uzņēmējdarbības modeļiem.
  3. Klimata pārmaiņu fizisko risku analītiskie rādītāji analizē dabas stihiju, piemēram, plūdu, savvaļas ugunsgrēku vai vētru, ietekmi uz aizdevumu, obligāciju un kapitāla vērtspapīru portfeļu sniegumu.

Detalizētāka informācija angļu valodā pieejama Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.