Publicēts: 12.12.2022.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programmu, kā arī noteica plānus darbam statistikas jomā vidējā termiņā – 2024.–2026. gadā.

Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programmas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Bankas svarīgākajiem uzdevumiem statistikas jomā 2023. gadā, par to, kādu veidu statistiku Latvijas Banka apkopo savu uzdevumu veikšanai, par šīs statistikas apkopošanas tiesisko regulējumu, periodiskumu un termiņiem, kā arī par attiecīgo statistisko datu sniedzējiem un galvenajiem lietotājiem. Programmā ietverta arī informācija par statistiku, ko Latvijas Banka publisko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un lai nodrošinātu svarīgu datu laikrindu publicēšanas pēctecību vai svarīgas Eiropas Centrālās bankas publiskotās informācijas ērtāku pieejamību.

Būtiskākais jaunums statistikas jomā 2023. gadā būs saistīts ar Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) integrāciju un jaunā Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos. Tāpēc programmā iekļauti arī noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistikas un uzraudzības statistikas dati, kuri aptver tos FKTK vāktos datus, kuri tiek apstrādāti, ir regulāri saņemami un ir strukturēti. Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programmā iekļauts 21 jauns uzdevums statistikas jomā.

Arī Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programmā 2024.–2026. gadam iekļauti uzdevumi, kas saistīti ar Latvijas Bankas un FKTK integrāciju un tādējādi arī ar pārmaiņām Latvijas Bankas vāktajos un apkopotajos statistikas datos. Šādu uzdevumu ir pavisam 15.

Eiropas Savienības Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, paredz, ka Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) uzdevumu izpildē ievēro profesionālās neatkarības principu. Viens no minētā principa izpildes rādītājiem, kas noteikti dokumentā "ECBS publiskā apņemšanās par Eiropas statistiku", ir statistikas darba programmas publicēšana.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Abi dokumenti – Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2024.–2026. gadam – pilnā apjomā tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē.