Publicēts: 22.03.2021.

Šodien Latvijas Bankas padome atzina par spēku zaudējušiem ""Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumus". Šāds lēmums pieņemts, mazinot datu sniegšanas slogu nefinanšu sabiedrībām un turpinot pilnveidot maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, tiešo investīciju un ārējā parāda datu sagatavošanu Latvijas Bankā.

1-MB gada apsekojuma dati tika izmantoti gada sākuma atlikumu precizēšanai starptautisko investīciju bilancē un 1-MB ceturkšņa un gada apsekojumu izlases veidošanai. 2020. gadā pārskatot 1-MB gada izlases izveides principus, alternatīvu datu avotu pieejamību un veicot 1-MB gada apsekojuma rezultātu ekonomisko analīzi, secināts, ka šos uzdevumus iespējams nodrošināt, atsakoties no 1-MB gada apsekojuma.

Pārmaiņas iespējamas tāpēc, ka pieejami jauni administratīvie datu avoti, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie komersantu gada pārskatu dati, Uzņēmumu reģistra un SIA "Lursoft" informācija par ieguldījumiem komercsabiedrību pamatkapitālā, Centrālās statistikas pārvaldes ceturkšņa pārskata "Pārskats par finansiālo stāvokli (1-f)" mikrodati. Tas daļai 1-MB gada apsekojumā iekļauto pozīciju ļauj veikt alternatīvu novērtējumu, neprasot to sniegšanu no datu sniedzējiem.

1-MB gada apsekojuma atcelšana būtiski samazinās datu sniegšanas slogu aptuveni 1200 nefinanšu sabiedrībām.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.