Publicēts: 06.12.2022. Aktualizēts: 30.12.2022.

Ziņošana par pārkāpumiem finanšu sektorā, kas vairumā gadījumu ir saistīti ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku, kurus uzrauga Latvijas Banka, darbību. Piemēram, ziņot par iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem var šādās jomās:

 • kredītiestāžu darbībā;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;
 • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas jomā;
 • alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībā;
 • ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • finanšu instrumentu tirgus datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī par citiem pārkāpumiem finanšu instrumentu tirgū;
 • regulētā tirgus organizētāja darbībā;
 • maksājumu pakalpojumu jomā;
 • u.c.

Ziņojuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība ir noteikta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  2020. gada 22. decembra normatīvajos noteikumos Nr. 241 “Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona var iesniegt un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 241).

Ziņot var par iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem, kas ir sabiedrības (vai noteikta personu loka) interesēs! Ja ziņojums skar tikai personiskas intereses, tas uzskatāms par personiska rakstura iesniegumu, kas skatāms vispārējā kārtībā.

Piemērs izpratnei par ziņojumu!

Personai ir subjektīvs pamats pieņemt, ka kredītiestāde pārkāpj Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības par atbilstošas klienta un tā darījuma izpētes veikšanas nodrošināšanu, ņemot vērā apstākļus, kurus persona ir ieguvusi, strādājot pie darba devēja, kurš ir ilgstošs kredītiestādes klients. Lai arī personas darba devējs nav bijis atklāts pret kredītiestādi, tomēr kredītiestādei šo informāciju bija iespēja iegūt. Personai, ikdienā sadarbojoties ar kredītiestādi, ir pamats secināt, ka kredītiestāde attiecībā uz darba devēju nav veikusi nekādas papildu darbības. Līdz ar to personai ir šaubas par kredītiestādes iekšējās kontroles sistēmas atbilstošu darbību.

Personiska rakstura iesnieguma piemērs!
Apdrošinātājs nav izmaksājis atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies dzīvoklī notikušās ūdens noplūdes rezultātā. Personai nav saprotams apdrošinātāja pieņemtais lēmums. Lūdz palīdzību situācijas risināšanai un skaidrot apdrošinātāja lēmumu.

 

Latvijas Banka ar 01.01.2023. ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņēmēja.

Atšķirībā no Trauksmes celšanas likumā noteiktā, kur trauksmes cēlējs ir noteikts kā fiziskā persona, ziņotājs var būt arī juridiska persona. Ziņotājs var būt ikviena persona, un ziņojumu var sniegt arī anonīmi.

Līdzīgi kā trauksmes celšanas gadījumā, arī ziņošanas gadījumā ziņotāja identitāte un sniegtā informācija tiek aizsargāta, t.sk. personas dati un cita personu identificējoša informācija tiek aizklāta (pseidonimizēta).

Ziņotājs var iesniegt ziņojumu Latvijas Bankai par tās kompetencē esošajiem jautājumiem šādā kārtībā:

 • aizpildot vienu no ziņojuma veidlapām (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā var aizpildīt šo veidlapu) un nosūtot uz e-pasta adresi parkapumi@bank.lv;
 • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv;
 • iesniedzot iesniegumu Latvijas Bankas kontaktpersonām papīra dokumenta veidā, nosūtot Latvijas Bankai uz adresi K. Valdemāra iela 1B, Rīga, LV-1050. Uz aploksnes norādāms, ka tas ir "Ziņojums par pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā".
 • mutiski klātienē vai telefoniski +371 67022300, un norādot, kas tas ir "Ziņojums par pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā".