Publicēts: 25.10.2010. Aktualizēts: 15.04.2020.

Datu pārskatīšanai jeb revīziju veikšanai Latvijas Banka piemēro šādus vispārējus principus, kas ir saskanīgi ar Eiropas Centrālās bankas praksi:

1. publicējot kārtējā perioda datus Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju, ja, sagatavojot kārtējā perioda datus, ir konstatētas datu nepilnības vai saņemti respondentu datu labojumi. Tas, ka pēc publiskošanas datuma iegūtā informācija par kļūdām datu avotos vai aprēķinos tiek uzkrāta līdz nākamajam plānotajam datu publiskošanas datumam, nodrošina datu lietotājiem saprotamu datu pārskatīšanas procesu. Šādas datu revīzijas ir regulārās revīzijas;

2. Latvijas Banka var arī pārskatīt datus, kas attiecas uz pārskata periodiem, kuri ir pirms iepriekšējā pārskata perioda, lai novērstu kļūdas vai atspoguļotu veikto pārklasifikāciju vai uzlabotas ziņošanas procedūras. Šādas datu revīzijas ir:

2.1. ārkārtas revīzijas, kuras nav iepriekš paredzētas un izziņotas. Neplānotas datu revīzijas tiek veiktas ārkārtas gadījumos, ja revīzijas apjoms var būtiski ietekmēt statistikas datu kvalitāti. Šādas neplānotas ārkārtas datu revīzijas nav biežas, tomēr, ja tādas tiek veiktas, tad, publicējot pārskatītos datus, tie tiek publiskoti kopā ar piezīmēm.

2.2. plānotas revīzijas, kuras ir iepriekš paredzētas un izziņotas. Ja dati tiek pārskatīti, būtiski mainot datu sagatavošanas metodoloģiju, statistikas dati tiek publiskoti kopā ar piezīmēm vai metodoloģijas skaidrojumiem.

Atbilstoši Eiropas Centrālās bankas praksei attiecībā uz maksājumu bilances mēneša datu revīziju, publicējot marta, jūnija, septembra un decembra datus, tiek revidēti iepriekšējo divu mēnešu dati. Publicējot ceturkšņa datus, tiek revidēti visu attiecīgā ceturkšņa mēneša dati.

Atbilstoši Eiropas revīzijas politikai katru gadu tiek plānota maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, ārējā parāda, tiešo investīciju un finanšu kontu datu revīzija:

1. iepriekšējo triju gadu maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, ārējā parāda, tiešo investīciju un finanšu kontu dati var tikt precizēti 2. ceturkšņa datu publikācijā (septembrī);

2. publicējot 2. ceturkšņa datus (septembrī) gados, kas beidzas ar "4" vai "9", var tikt precizēta maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, ārējā parāda, tiešo investīciju un finanšu kontu pilna datu laika rinda.