Publicēts: 01.04.1997. Aktualizēts: 26.01.2011.

Rīgā 1997. gada 1. aprīlī

Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" visām bankām auditoru pārbaudīti 1996. gada pārskati bija jāiesniedz Latvijas Bankai līdz šī gada 31. martam.

1996. gada pārskats ir otrais, kuru Latvijas bankas sagatavo atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Šo pārskatu pārbauda neatkarīgi eksperti - auditorfirmas - saskaņā ar Starptautiskajiem audita standartiem.

Visas licencētās bankas gada pārskatu ar auditoru atzinumu iesniegušas noteiktajā laikā. Tās sarindotas pēc pašu kapitāla lieluma, kurš aprēķināts pēc banku 1996. gada pārskatu datiem.

 


Nr.
p. k.
Banka Pašu kapitāls
31.12.1996.
(tūkst. latu)
1995. gada
pārskata auditors
1996. gada
pārskata auditors

1. A/s "Latvijas Unibanka" 26 597 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
2. A/s "Parekss-banka" 22 301 Arthur Andersen Arthur Andersen
3. A/s "Rīgas komercbanka" 9 894 Price Waterhouse Deloitte & Touche
4. A/s "Rietumu banka" 9 126 Deloitte & Touche Deloitte & Touche
5. Akciju komercbanka
"Baltijas tranzītu banka"
7 499 Arthur Andersen Deloitte & Touche
6. A/s "Latvijas zemes banka" 7 163 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
7. A/s "Aizkraukles banka" 6 318 KPMG KPMG
8. A/s "Latvijas investīciju banka" 5 283 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
9. A/s "Saules banka" 4 959 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
10. A/s "Latvijas Krājbanka" 3 411 Price Waterhouse Coopers & Lybrand
11. A/s "Rīgas naftas un ķīmijas banka" 3 377 Arthur Andersen Arthur Andersen
12. A/s komercbanka
"Ventspils apvienotā Baltijas banka"
2 999 Price Waterhouse Price Waterhouse
13. Valsts a/s "Latvijas hipotēku un
zemes banka"
2 881 Deloitte & Touche Price Waterhouse
14. A/s "Latvijas kapitāl-banka" 2 778 Grant Thorntorn Price Waterhouse
15. A/s "Hansabank - Latvija" 2 758 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
16. A/s komercbanka "VEF banka" 2 487 Ernst & Young Ernst & Young
17. A/s "Trasta komercbanka" 2 451 Price Waterhouse Price Waterhouse
18. A/s banka "Paritāte" 2 367 Deloitte & Touche KPMG
19. A/s "Latvijas ekonomiskā komercbanka" 2 314 Deloitte & Touche Deloitte & Touche
20. Akciju komercbanka "Doma banka" 2 175 Arthur Andersen Arthur Andersen
21. A/s "Multibanka" 2 153 Price Waterhouse Price Waterhouse
22. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 1 932 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
23. A/s "Baltijas starptautiskā banka" 1 762 Ernst & Young Ernst & Young
24. A/s banka "Land" 1 633 Arthur Andersen Deloitte & Touche
25. A/s "Latvijas Kredītbanka" 1 568 Coopers & Lybrand Price Waterhouse
26. A/s "Latvijas biznesa banka" 1 155 Deloitte & Touche Deloitte & Touche
27. A/s "Ogres komercbanka" 1 150 Arthur Andersen Arthur Andersen
28. A/s komercbanka "Viktorija" 1 128 Deloitte & Touche Deloitte & Touche
29. A/s akciju komercbanka
"Rīgas apvienotā Baltijas banka"
1 008 Deloitte & Touche Coopers & Lybrand
30. Latvijas komercbanka a/s "Sakaru banka" 723* Coopers & Lybrand Arthur Andersen
31. A/s "Latvijas industriālā banka" 424** Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
32. Société Générale
Rīgas nodaļa
- *** Arthur Andersen Arthur Andersen

 

* Auditoru atzinums par gada pārskatu ir ar piezīmēm.

** Pārskatā norādīts, ka līdz 1996. gada pārskata iesniegšanai Latvijas Bankā a/s "Latvijas industriālā banka" pašu kapitāls ir sasniedzis 1 372 tūkst. latu.

*** Francijas banka Société Générale ir iesniegusi Rīgas nodaļas finansu pārskatu. Tajā kapitāls nav nodalīts, jo par nodaļas (filiāles) saistībām atbild Francijas banka Société Générale ar visu tās kapitālu. Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" Société Générale Rīgas nodaļai jāiesniedz visas bankas gada pārskats. Tā kā Francijas normatīvie akti paredz citādu gada pārskatu apstiprināšanas kārtību un termiņus, Société Générale gada pārskats iesniedzams pēc tā apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā jūnija beigās.

1996. gada beigās nodibinātā a/s "Māras banka" un a/s "Vereinsbank Rīga" darbību sāks šogad, tāpēc minēto pārskatu neiesniedz.

Lielākās Latvijas bankas gada pārskatu pārbaudei starptautiskas auditorfirmas piesaista jau kopš 1993. gada. Šī gada martā Latvijas Banka noteica, ka kredītiestādes gada pārskatu viens un tas pats auditors var pārbaudīt ne vairāk kā divus gadus pēc kārtas. Šāda kārtība piemērojama, sākot ar 1998. gada pārskata pārbaudi, ievērojot arī 1996. un 1997. gada pārskatu pārbaudes.

Ja vēlaties ko vairāk uzzināt par kādas atsevišķas bankas darbu un finansiālo stāvokli, lūdziet, lai tā Jūs iepazīstina ar pilnu pagājušā gada pārskatu, kam pievienots auditoru atzinums. "Kredītiestāžu likums" nosaka, ka jau no 1. aprīļa jebkurai ieinteresētai personai jābūt iespējai bankā saņemt pilnu gada pārskata tekstu par maksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus. Savukārt gada pārskata bilance un auditoru atzinums bankām jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz šī gada 1. maijam. Iepazīstoties ar bankas gada pārskatu, ņemiet vērā, ka auditoru uzdevums nav sniegt pārbaudāmās bankas darbības vērtējumu. Auditori izanalizē un norāda, vai bankas darbības pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tās stāvokli attiecīgā gada beigās.